എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വസ്ത്രത്തിനായി ഒട്ടകമുടി ധരിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“യോഹന്നാന്നു ഒട്ടകരോമംകൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്റെ ആഹാരമോ വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ആയിരുന്നു” (മത്തായി 3:4).

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ

മലാഖി പ്രവാചകൻ മുതൽ 430 വർഷത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം, ഇസ്രായേലിനെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവ് ഒരു പുതിയ പ്രവാചകനെ ഉയർത്തി. പ്രവചിച്ചതുപോലെ, യോഹന്നാൻ ” ഏലീയാവിന്റെ ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും” വന്നു (ലൂക്കാ 1:17). യോഹന്നാൻ തന്റെ ജീവിതരീതിയിലൂടെയും വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെയും പുരാതന പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

യോഹന്നാൻ ജനനം മുതൽ ഒരു നസ്രായൻ , ആ വിശുദ്ധ നേർച്ചയുടെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതമായ ജീവിവും വർജനവും (ലൂക്കോസ് 1:15; സംഖ്യകൾ 6:3; ന്യായാധിപന്മാർ 13:4). ജോൺ എസ്സെൻ (ഒരു യഹൂദ വിഭാഗം) വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടയാളാണെന്ന് ചിലർ അനുമാനിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. എസ്സെനുകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി സന്യാസികളായി. യോഹന്നാൻ മരുഭൂമിയിൽ തനിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നില്ല. തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകാൻ പോകുമായിരുന്നു. ചാവുകടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് യഹൂദ്യയുടെ മരുഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് എസ്സെൻ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, യോഹന്നാൻ ഈ കഠിനമായ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.

ജോണിന്റെ വസ്ത്രം

യോഹന്നാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ രോമം ധരിച്ചിരുന്നതായി ചിലർ ഊഹിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ മത്തായി 3:4-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം ഒട്ടകത്തിന്റെ രോമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും ഏകദേശം നെയ്തതും ആണെന്ന് നാം കാണുന്നു. അവന്റെ തുകൽ അരക്കെട്ട് ഒരുപക്ഷേ ആട്ടിൻതോലോ ആട്ടിൻതോലോ ആയിരിക്കാം, നീളമുള്ളതും ഒഴുകുന്നതുമായ പുറംവസ്ത്രം കെട്ടാൻ അരയിൽ ധരിച്ചിരുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ധരിച്ചിരുന്നത് പുരാതന പ്രവാചകന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നതുപോലെയുള്ള വസ്ത്രമാണ് (2 രാജാക്കന്മാർ 1:8; സഖറിയാ 13:4).

ജോണിന്റെ ലളിതമായ വസ്ത്രധാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ആഡംബരത്തിനും, “രാജഭവനങ്ങളിൽ” ധരിക്കുന്ന “മൃദുവസ്ത്രത്തിനും” ഒരു ശാസനയായിരുന്നു (മത്തായി 11:8). പ്രബലമായ ദുഷ്ടതയ്‌ക്കെതിരായ നവീകരണത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണം അനുയോജ്യമാണ്. യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച “രാജ്യം” “ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല” (യോഹന്നാൻ 8:23); അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ലൗകിക ഭൗതികവാദത്തിനെതിരായ നിലപാടിനോട് സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ “രാജ്യ”ത്തിനായി പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു.

ജോണിന്റെ ആഹാരക്രമം

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതമായ വസ്ത്രം പോലെ, ലളിതമായ ഭക്ഷണവും വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും അടങ്ങിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണക്രമം. ദൈവവചനത്തിലെ വിശുദ്ധ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ആവശ്യമായ മാനസിക ശക്തിക്കും ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്കും തന്റെ ഭക്ഷണക്രമം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു. ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു, മാത്രമല്ല ഏലിയാവിന്റെ അന്ത്യകാല സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകേണ്ടവർക്കും അവ ഇന്ന് പ്രധാനമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.