എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയനിയമത്തിൽ ശബ്ബത്ത് ലംഘിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞത്?

BibleAsk Malayalam

കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നു.

ദൈവം തന്റെ മക്കളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ  അവർക്കുവേണ്ടി മരിക്കാനും മരണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കാനും അവൻ തന്റെ പുത്രനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ” മരിക്കുന്നവന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്കു ഇഷ്ടമില്ല എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ മനന്തിരിഞ്ഞു ജീവിച്ചുകൊൾവിൻ ” (യെഹെസ്കേൽ 18:32).

എന്നാൽ സ്നേഹം അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പൗലോസ് എഴുതി, “കർത്താവു താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു; താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏതു മകനെയും തല്ലുന്നു” (എബ്രായർ 12:6). സ്ഥിരവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള അച്ചടക്കം ഉത്കണ്ഠയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. ഉന്നമനത്തിനും തികവുറ്റ സ്വഭാവത്തിനുമുള്ള ഇത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ്. അത് കുട്ടിയായാലും മുതിർന്ന ആളായാലും സ്വഭാവത്തിന് അച്ചടക്കം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പഴയനിയമ ചട്ടങ്ങൾ.

ശബത്ത് ലംഘിക്കുന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല  പഴയനിയമത്തിലെ ഒരേയൊരു കുറ്റം. പഴയ നിയമം ഉടനടിയായ ശിക്ഷണം ആവശ്യപെട്ടിരുന്നു. വ്യഭിചാരം (ലേവ്യപുസ്തകം 20:10), ദൈവദൂഷണം (ലേവ്യപുസ്തകം 24:16) എന്നിവയും ഉടനടി ശിക്ഷ ആവശ്യമായ കുറ്റകരമായ പാപങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ (സംഖ്യാപുസ്തകം 15:32, 35) അനുസരിച്ച്, സൃഷ്ടിയുടെ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഭൂമിയിലെന്നപോലെ മരുഭൂമിയിൽ നിർബന്ധമായിരുന്നു (ഉദാ. 16:27-30), അതിന്റെ ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായി മരണം.ഉദാ.പുറപ്പാട് (31:14. 15; 35:2).

മരുഭൂമിയിൽ, ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുള്ളതിനാൽ, തീ അനാവശ്യമായിരുന്നു, ശബ്ബത്തിൽ കത്തിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിറകുകളുടെ കൂട്ടം ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ, ശബത്ത് ലംഘിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്‌ക്കെതിരായ ധിക്കാരമാണ് (പുറ. 16:23; 35:3).

ഇസ്രായേല്യർക്ക്  ഒരു  ഒഴികഴിവും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു.

സീനായ് പർവതത്തിൽ നിന്ന് പത്തു കൽപ്പനകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു (ആവർത്തനം 4:13). ദൈവം തന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് പത്തു കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ പർവതത്തിൽ നിന്ന് മോശ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് കല്ലുകളും അവർ കണ്ടു (പുറപ്പാട് 31:18). അതിനാൽ, കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഹിതത്തിനെതിരായ തുറന്ന എതിർപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് കർത്താവിന്റെ ഉടനടി കർശനമായ ശിക്ഷണം ആവശ്യമായിരുന്നു.  ദിവ്യാധിപത്യത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഇസ്രായേലിനെ, ദൈവം നേരിട്ട് ജനത്തിന്റെ മേൽ ഭരിച്ചു. കർത്താവ് കുറ്റക്കാരനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അവന്റെ കൊള്ളരുതാത്ത മാതൃക കൂടുതൽ ആളുകളെ തെറ്റായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്നു. ശരീരത്തെ മുഴുവനും പടർന്ന് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട കാൻസർ പോലെ, അനുസരണക്കേട്-നിത്യമരണത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ സഭയെയും രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ  സഭയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

More Answers: