യാഗ പീഠത്തിലെ ന്യായവിധി – ബ്ലോഗ്

മരുഭൂമിയിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു ഇസ്രായേല്യനായി നടക്കുന്നതായി സങ്കൽപ്പിക്കുക. അളക്കാനാവാത്ത ലിനൻ മതിൽ കിഴക്ക് വശത്ത് ഒരു പ്രവേശന കവാടം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നീല, കടും ചുവപ്പ്, ധൂമ്ര, വെള്ള എന്നിവ കലർന്നതും വെള്ളി

അമാലേക്യർ ആരായിരുന്നു?

അമാലേക്യർ എലീഫാസിന്റെയും (ഏദോമ്യരുടെ പൂർവ്വികനായ ഏസാവിന്റെ മകൻ) എലീഫാസിന്റെ വെപ്പാട്ടിയായ തിമ്നയുടെയും (ഉൽപത്തി 36:12) പുത്രനായ അമാലേക്കിന്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു അമാലേക്യർ. അമാലേക്കിനെ “ഏസാവിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പ്രധാനി”കളിൽ “അമാലേക്കിന്റെ തലവൻ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നാണ് അവൻ

ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിന്റെ ഉത്ഭവം എന്താണ്?

യാക്കോബിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിന്റെ ഉത്ഭവം ഉല്പത്തി പുസ്‌തകത്തിൽ കാണാം, അവിടെ സ്വർഗീയ ജീവിയുമായി ഗുസ്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം യാക്കോബിന് ഈ വാക്ക് നൽകിയപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സ്വർഗ്ഗീയ അപരിചിതൻ അവനോട്

ഇസ്രായേൽ ജനത വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചു?

ഇസ്രായേലിന്റെ വിഭജനം ശലോമോന്റെയും ദാവീദിന്റെയും ഭരണകാലത്ത് ഇസ്രായേല്യർക്ക് ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശലോമോന്റെ മകനായ റഹോബോവാം രാജാവിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ യൊരോബെയാം ഒന്നാമൻ പത്തു വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങളെ നയിച്ചു. 975-ൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. വടക്കൻ രാജ്യം

കലാപത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നു: കോറയുടെ മക്കൾ – ബ്ലോഗ്

കോറയുടെ കഥ എന്നത് കലാപത്തിന്റെ ധിക്കാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. മോശയുടെയും അഹരോന്റെയും സ്ഥാനങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധരായവരാണ് കോരഹ്, ദാത്താൻ, അബിറാം (സങ്കീർത്തനം 106:16-17). ശാഠ്യത്തോടെ നിലത്തു നിന്നുകൊണ്ട്, ദൈവം അവരുടെ കീഴിലുള്ള

പുറപ്പാട് കാലത്തെ ഫറവോൻ ആരായിരുന്നു?

എബ്രായ അടിമത്തത്തിന്റെയും വിടുതലിന്റെയും കാലത്ത് ഈജിപ്തിലെ ഫറവോൻ ആരായിരുന്നു? ഈജിപ്തുകാർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതികൂലമായ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പുറപ്പാടിന്റെ സമകാലികവും ബൈബിളേതര രേഖകളും നിലവിലില്ല. എന്നാൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പതിനെട്ടാം രാജവംശത്തിലെ ഫറവോമാരുടെ

Who was the first born of Pharaoh that died in the last plague?

അവസാനത്തെ ബാധയിൽ മരിച്ച ഫറവോന്റെ ആദ്യജാതൻ ആരാണ്?

ബൈബിൾ കാലഗണന അനുസരിച്ച്, തുത്മോസ് മൂന്നാമന്റെ ഏക ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോശ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു. പുറപ്പാടിലെ ഫറവോനായി ഞങ്ങൾ അമെൻഹോടെപ് II നെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പത്താം ബാധയിൽ മരണത്തിന്റെ

ആരായിരുന്നു എല്ലെൻ ജി. വൈറ്റ്?

അവലോകനം എലൻ ജി. വൈറ്റ് (എല്ലൻ ഗൗൾഡ് ഹാർമോൺ) 1845-ൽ 17-ാം വയസ്സിൽ ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശവാഹകയകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടു. 1846-ൽ അവർ ജെയിംസ് വൈറ്റ് എന്ന ശുശൂഷകനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അവർ ഒരുമിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതം

Was King Herod from Esau's lineage?

ഹെരോദാവ് രാജാവ് ഏശാവിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ നിന്നാണോ?

എദോമ്യർ യേശു യാക്കോബിന്റെ സന്തതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഹെരോദാവ് രാജാവിന് ഏസാവിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് വരാമായിരുന്നോ? ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, ഏദോമ്യർ ഏസാവിന്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു. “ഇപ്പോൾ ഏദോം എന്ന ഏശാവിന്റെ വംശാവലിയാണിത്. ഏശാവ് കനാന്യ പുത്രിമാരിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാരെ

ഈജിപ്തിൽ പതിച്ച പത്തു ബാധകളുടെ കാലത്ത് ഫറവോൻ ആരായിരുന്നു?

പുറപ്പാടിന്റെ കാലത്തെ ഫറവോന്റെ പേരും ഈജിപ്തിൽ വീണ പത്തു ബാധകളും ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം, ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രം വിശ്വസനീയമല്ല, കാരണം ഫറവോന്മാർ അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന പ്രധാന ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും തോൽവിയോ പരാജയമോ