രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ, നീതിമാന്മാർ ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. (വെളിപാട് 20:5, 6) വായുവിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ (തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17)എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്താൽ കൊല്ലപ്പെടും “മരിച്ചവരിൽ ശേഷിച്ചവർ [ദുഷ്ടരായവർ] ആയിരം വർഷം തികയുന്നതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല” (വെളിപാട് 20:5). രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കും, അത് 1,000 വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും. അതിനെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ പുനരുത്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 5:28, 29)

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ദുഷ്ടന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും, കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും. യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടുകാരൻ എഴുതുന്നു, “ഇതാ, അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു; ഏതു കണ്ണും, അവനെ കുത്തിത്തുളെച്ചവരും അവനെ കാണും; ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങൾ ഒക്കെയും അവനെച്ചൊല്ലി വിലപിക്കും. ഉവ്വു, ആമേൻ” (വെളിപാട് 1:7). ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർ അവന്റെ വരവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് ഈ പ്രസ്താവന വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ദാനി. 12:2).

യേശു തന്നെ തന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ ഈ പ്രത്യേക പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. കയ്യഫാസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ: “ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സത്യം ചെയ്തു: നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണോ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുക!” (മത്തായി 26:63). യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: മനുഷ്യപുത്രൻ അധികാരത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും” (മത്തായി 26:64). ഇവിടെ, യേശു ഭാവിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ, അവൻ “ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ” പ്രത്യക്ഷപ്പെടും (വെളി. 22:12). അവനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തവർക്ക് അവൻ “രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രഭുവായും ” (വെളിപാട് 19:16) എന്ന നിലയിൽ മഹത്വത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും വരുന്നത് കാണാൻ അവസരം നൽകും (വെളിപാട് 19:16) അവരുടെ ഭയാനകമായ പ്രവൃത്തികളിൽ വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments