നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഉല്പത്തി 15

നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉല്പത്തി 15-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഗ്ദത്തഭൂമിയിൽ താൻ എത്രനാൾ അപരിചിതനായി തുടരേണ്ടിവരുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം താൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമെന്നും അബ്രാം ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവനോട് ഉത്തരം വെളിപ്പെടുത്തി: “നിന്റെ സന്തതികൾ അവരുടേതല്ലാത്ത ഒരു ദേശത്ത് പരദേശികളായിരിക്കുമെന്നും അവരെ സേവിക്കുമെന്നും അവർ നാനൂറു വർഷം അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയുക” (ഉൽപത്തി 15:13).

ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്: നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഷ്ടതയുടെ സമയമാണോ അതോ പ്രവാസ കാലമാണോ അതോ രണ്ടും കൂടിയാണോ? നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ പുറപ്പാട് 12:40, 41, ഗലാത്യർ 3:16, 17 എന്നിവയിലെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് (430) വർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ?

നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത്?

പുറപ്പാട് 12:40-ൽ, “ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന യിസ്രായേൽമക്കളുടെ വിദേശവാസം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷമായിരുന്നു”, യാക്കോബിന്റെ പുറപ്പാടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മുതൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേല്യർ അവിടെ ചെലവഴിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവവും അബ്രാമും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സീനായിയിൽ നിയമം പരസ്യമാക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഗലാത്യർ 3:16, 17-ൽ നിന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ഹാരാനിൽ വെച്ച് അബ്രാമിന് നൽകിയ ആദ്യത്തെ വാഗ്ദാനത്തെയാണ് പൗലോസ് പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ (ഉല്പത്തി 12:1-3), നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ആരംഭിച്ചത് അബ്രാമിന് എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് (ഉല്പത്തി 12:4). അബ്രാമിന് നൂറ്റിഅഞ്ചും മകൻ ഇസഹാക്കിന് അഞ്ചും വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം നാനൂറ് വർഷത്തെ കഷ്ടത ആരംഭിക്കും (ഉല്പത്തി 21:5). “ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ച അവനെ [ഐസക്കിനെ] ജഡത്താൽ ജനിച്ച ഇസ്മായേൽ ഉപദ്രവിച്ച ശേഷ സമയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഇത് (ഗലാത്യർ 4:29; ഉല്പത്തി 21:9-11).

അബ്രാമിന്റെ വിളി മുതൽ യാക്കോബിന്റെ ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വരെയുള്ള കൃത്യമായ സമയം ഇരുനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 21:5; 25:26; 47:9), അത് നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഇരുനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം ശേഷിക്കും. എബ്രായർ അവിടെ ചിലവഴിച്ച തത്സമയം. അതിനാൽ, പുറപ്പാട് 12:40-ലെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം കനാനിലെയും ഈജിപ്തിലെയും അബ്രാമിന്റെ വിളി മുതൽ പുറപ്പാട് വരെയുള്ള വാസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണം.

LXX (സെപ്‌റ്റുവജിന്റ്) പുറപ്പാട് 12:40 ഇപ്രകാരം കാണിക്കുന്നു: “ഇസ്രായേൽമക്കൾ ഈജിപ്‌ത് ദേശത്തും കനാൻ ദേശത്തും പരദേശികളായി പാർത്തു നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷമായിരുന്നു.” മുമ്പ് കാണിച്ചതുപോലെ, ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടേതായി കണക്കാക്കിയ ഗോത്രാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കനാൻ ദേശം ഈജിപ്തിനെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. പലസ്തീനിലും സിറിയയിലും രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന പതിനെട്ടാം രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്ത്, പുറപ്പാട് 12:40-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈജിപ്ത് എന്ന പദത്തിൽ മോശയ്ക്ക് കനാനിനെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു.

നാല് തലമുറകൾ

ഉല്പത്തി 15:16 പറയുന്നു, “എന്നാൽ നാലാം തലമുറയിൽ അവർ ഇവിടെ മടങ്ങിവരും, എന്തെന്നാൽ അമോര്യരുടെ അകൃത്യം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.” ഉല്പത്തി 15:13-ലെ നാനൂറ് വർഷങ്ങളെ എബ്രായർ ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥ സമയത്തിന് ബാധകമാക്കുന്ന ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നു. നാലു തലമുറകൾ ഓരോന്നിനും കൃത്യം നൂറുവർഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ അനുമാനിക്കണം. എന്നാൽ ഇത് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വാക്യം 13-ന്റെ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ അബ്രാം മുതൽ പുറപ്പാട് വരെയുള്ള സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കണം (വാ. 13), ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിൽ ശേഷിച്ച യഥാർത്ഥ സമയം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം മാത്രമായിരുന്നു, അതിന്റെ നിവൃത്തിയും. ഈ പ്രവചനം തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളൊന്നുമില്ല.

കാലേബ് യഹൂദയിൽ നിന്നുള്ള നാലാമത്തെ തലമുറയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു (1 ദിനവൃത്താന്തം 2:3-5, 18), ലേവിയിൽ നിന്നുള്ള മോശെ (പുറപ്പാട് 6:16-20). ഉല്പത്തി 15:13, 16-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു “തലമുറ”യുടെ ദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യുക്തിരഹിതമാണ്, അനന്തരഫലങ്ങൾ വഞ്ചനാപരമാണ്. ഒരു “തലമുറ” ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി, രണ്ടുപേർ അവിടെ താമസിച്ചു, നാലാമത്തേത് അവിടം വിട്ട് പോയി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment