ദൈവരാജ്യം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവരാജ്യം എന്ന പദം മിശിഹായുടെ ആഗമനത്തെയും അവന്റെ ഭരണ സ്ഥാപനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു (മത്താ. 13:30; 16:3; 21:34; 26:18; ലൂക്കോസ് 19:44; യോഹന്നാൻ 7:6; റോമ. 5. :6; എഫെ. 1:10) അതുപോലെ ലോകാവസാനം വരെ (മർക്കോസ് 13:33; ലൂക്കോസ് 21:8; എഫെ. 1:10; വെളി. 1:3).

“കാലം പൂർത്തിയായി, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം യോഹന്നാന്റെ സന്ദേശത്തിനു തുല്യമായിരുന്നു (മത്താ. 3:2). മിശിഹൈക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമായി ഇസ്രായേല്യർ അത് മനസ്സിലാക്കി. തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാലത്തെ റോമാക്കാരുടെമേലും വിജയിക്കുന്ന ഒരു ഭൗമിക രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനമായി അവർ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ തുടർന്നു, പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ അത് തിരുത്തപ്പെട്ടില്ല (ലൂക്കോസ് 24:13-32; പ്രവൃത്തികൾ 1:6, 7). ഈ ചിന്തയെ തന്റെ ഉപമകളിലൂടെ തിരുത്താൻ യേശു ആവർത്തിച്ച് ശ്രമിച്ചു, ഒരു ആത്മീയ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് താൻ വന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ അവന്റെ ശ്രോതാക്കൾ അവരുടെ മുൻവിധിയുള്ള ആശയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല (മത്താ. 4:17; മത്താ. 5:3; അധ്യാ. 13:1–52).

“സമയം നിവൃത്തിയായി” എന്ന യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ദാനിയേലിലെ
70 ആഴ്‌ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. ദാനിയേൽ 9:24-27, അതിന്റെ അവസാനം “മിശിഹാ രാജകുമാരൻ” “പലരുമായി ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും” “ഛേദിക്കപ്പെടുകയും” ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളുകളിൽ, ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചന കാലഘട്ടം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു. “സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ, ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു” (ഗലാ. 4:4). യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ യഥാർത്ഥ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. https://bibleask.org/can-you-explain-the-70-weeks-in-daniel/

യേശുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു ശേഷം, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, ദൈവരാജ്യത്തെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യമാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 28:31; റോമർ 14:17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:50; 1 കൊരിന്ത്യർ 6:9). അങ്ങനെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലും ശിഷ്യന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയിലും, ഈ പദം ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് മനസ്സോടെ വഴങ്ങുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മേൽ ഒരു ആത്മീയ ഭരണമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം നിരസിക്കുകയും അവനു വഴങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.