ദൈവത്തിന് പിശാചിനെ ഒരു നല്ല മാലാഖയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലേ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന് പിശാചിനെ ഒരു നല്ല മാലാഖയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ദൈവം തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ഇതിന് കാരണം. അവർക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവിധം ദൈവത്തിന് അവരെ സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു. ശരിയോ തെറ്റോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല, കാരണം അവർ ശരി ചെയ്യാൻ മാത്രം “പ്രോഗ്രാം” ചെയ്യപ്പെടും. കർത്താവ് ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, അവനും അവന്റെ സൃഷ്ടികളും തമ്മിൽ അർത്ഥവത്തായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. പകരം, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അതിലൂടെ നമുക്ക് അവനെ വിശ്വസിക്കാനും അവന്റെ സ്നേഹത്തോട് പ്രതികരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. സങ്കടകരമെന്നു പറയട്ടെ, ലൂസിഫർ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, അങ്ങനെ പിശാച് അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു.

എന്താണ് പിശാചിനെ മത്സരിപ്പിച്ചത്? ഉത്തരം അഹംഭാവം. “നിന്റെ സൗന്ദര്യം നിമിത്തം നിന്റെ ഹൃദയം ഗർവ്വിച്ചു, നിന്റെ പ്രഭനിമിത്തം നീ നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ വഷളാക്കി ” (യെഹെസ്കേൽ 28:17). ദൈവം തന്ന എല്ലാ ദാനങ്ങളും നിമിത്തം സാത്താൻ തന്നെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉയർന്നതായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ദൈവത്തിന് ലഭിച്ച ബഹുമാനം അവനുവേണ്ടി കൊതിക്കാൻ തുടങ്ങി. യെശയ്യാവ് 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചനകൾ ലഭിക്കാൻ കഴിയും, 13, 14 വാക്യങ്ങളിൽ ലൂസിഫറിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, “ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറും; എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മീതെ വെക്കും; ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതൃത്തിയിൽ സമാഗമപർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും; ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കു മീതെ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനോടു സമനാകും” എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതു”

സ്രഷ്ടാവിനു മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട ബഹുമതിയാണ് ലൂസിഫർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അവൻ അത് വളരെ കഠിനമായി ആഗ്രഹിച്ചു, അതിനായി ദൈവത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ പോലും അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു “… മൈക്കിളും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു; മഹാസർപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്‌തു, പക്ഷേ അവർ ജയിച്ചില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെ, ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന സർപ്പമായ മഹാസർപ്പം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു; അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവനോടുകൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താനെ നല്ലവനാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കാത്തത്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment