എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഭൂതങ്ങളെ പന്നികളിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഭൂതങ്ങളും പന്നികളും

ഒരിക്കൽ ഗലീലിക്ക് എതിർവശത്തുള്ള ഗെരസേന്യദേശത്തു ഭൂതബാധിതനായ ഒരു മനുഷ്യനെ യേശു കണ്ടുമുട്ടി. ആ മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോകാൻ യേശു അശുദ്ധാത്മാവിനോടു ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ, അവർ ആ പ്രദേശത്ത് മേയുന്ന ഒരു പന്നിക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു. ക്രിസ്തു അവരെ അനുവദിച്ചു. ഭൂതങ്ങൾ പന്നികളിൽ പ്രവേശിച്ചു, അവർ കടലിലേക്ക് എറിയുകയും മുങ്ങിമരിക്കുകയും ചെയ്തു (ലൂക്കാ 8:26-39).

എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഭൂതങ്ങളെ പന്നികളിൽ കടക്കാൻ അനുവദിച്ചത്?

1-ക്രിസ്തു മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയുടെയും മേൽ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു ദൈവിക സത്തയാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവനുള്ളതാണ് (കൊലോസ്യർ 1:16). ദൈവം പറഞ്ഞു: “കാട്ടിലെ സകലമൃഗവും പർവ്വതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം ജന്തുക്കളും എനിക്കുള്ളവയാകുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 50:10). അതിൽ പന്നികളും ഉൾപ്പെടും!

2-ദൈവത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പന്നികൾ അശുദ്ധമായിരുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 11). ഈ പന്നികളുടെ ഉടമകൾ നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു സംരംഭത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജൂതന്മാരായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, രക്ഷകന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസന തീർച്ചയായും ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്തുതന്നെയായാലും, ഈ ഇടയന്മാർ വ്യവഹാരത്തിലും ലാഭത്തിലും മുഴുകി, ആത്മീയവും ശാശ്വതമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരു ഉണർവ് ആവശ്യമായിരുന്നു.

3-ഭൗതികവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറികടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരാളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുടെ അന്തിമ ക്രമത്തിൽ ദയനീയമായ ഫലം ഉണ്ടാകും. ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ രക്ഷകനെതിരെ തിരിക്കുക, അവരുടെ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദി അവനാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കുക എന്നത് സാത്താന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു.

ശുശ്രൂഷ മുഗാന്തിരം രൂപാന്തരപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ചവനെന്നു മുമ്പ് ദേശത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, കടലിൽ ചത്ത പന്നിക്കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾക്കൊപ്പമല്ലാതെ അവരുടെ കഥ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല (വാക്യം 39).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.