“എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു” എന്ന യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ പ്രസക്തി എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു

“എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു” എന്ന യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ അവൻ കുരിശിൽ വച്ച് അവസാനമായി സംസാരിച്ച വാക്കുകളിൽ പെടുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി: “ഇതിനുശേഷം, എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു, തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്, “എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു!” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറച്ച ഒരു പാത്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഒരു സ്പോഞ്ചിൽ പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറച്ചു ഈസോപ്പിൽ ഇട്ടു അവന്റെ വായിൽ വെച്ചു. അതുകൊണ്ട്‌ പുളിച്ച വീഞ്ഞ്‌ കിട്ടിയപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, “തീർന്നു!” തല കുനിച്ച് അവൻ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 19:28-30).

പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം

സങ്കീർത്തനം 22:15-ൽ ദാവീദ് എഴുതിയ പഴയനിയമ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ “എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു” എന്ന വാക്കുകൾ യേശു പറഞ്ഞു: “എന്റെ വായ് ഒരു മൺപാത്രം പോലെ ഉണങ്ങിപ്പോയി, എന്റെ നാവ് എന്റെ വായയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നു; നീ എന്നെ മരണത്തിന്റെ പൊടിയിൽ കിടത്തുന്നു. ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ ഒരു പ്രാവചനികവും മെസ്സയാനിക് (കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന നിരവധി സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അവയെ മിശിഹൈക സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു )സങ്കീർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ “കുരിശിന്റെ സങ്കീർത്തനം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നിരപരാധിയായ ദൈവപുത്രൻ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദൈവം അവനെ കൈവിട്ടുവെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ, പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാർ അവന്റെ വികാരാധീനതയിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ബാധകമാകുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് ഇതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് (മത്തായി 27:46).

യേശുവിന്റെ അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടിയായി, പടയാളികളിലൊരാൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് അതിൽ വിനാഗിരി നിറച്ച് ഒരു ഞാങ്ങണയിൽ ഇട്ട് അവനു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു. ഇത് യേശുവിന് നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ പാനീയമായിരുന്നു (മത്തായി 27:48). നേരത്തെ, യേശു തന്റെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ വിനാഗിരി, പിത്താശയം, മൂർ എന്നിവയുടെ പാനീയം നിരസിച്ചു (മത്തായി 27:34, മർക്കോസ് 15:23). ഇതും സങ്കീർത്തനം 69:21-ന്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു: “അവർ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ പിത്തം ഇട്ടു എന്റെ ദാഹത്തിന് വിനാഗിരി തന്നു.” ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും ഇപ്രകാരം പരാമർശിക്കുന്നു, “പടയാളികളും അവനെ പരിഹസിച്ചു, വന്ന് അവന് പുളിച്ച വീഞ്ഞ് വിളമ്പി” (ലൂക്കാ 23:36).

അത് പൂർത്തിയായി

പാനീയം സ്വീകരിച്ച ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞു, “അത് പൂർത്തിയായി”, എന്നിട്ട് തല കുനിച്ച് ആത്മാവിനെ ത്യജിച്ചു (യോഹന്നാൻ 19:30). മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് എന്നിവർ പറയുന്നു, യേശു മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു (മത്തായി 27:50; മർക്കോസ് 15:37). ലൂക്കോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, “യേശു ഉറക്കെ വിളിച്ചു: പിതാവേ, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു.’ ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തന്റെ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു” (ലൂക്കാ 23:46). സങ്കീർത്തനം 31:5-ലെ വാക്കുകൾ അവന്റെ അധരങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞാണ് യേശു മരിച്ചത്. അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം, മനുഷ്യരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് താഴ്മയോടെ കീഴടങ്ങാനുള്ള മനോഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു (മത്താ. 26:39).

പിതാവ് അവനു നൽകിയ ജോലി യേശു പൂർത്തിയാക്കി (യോഹന്നാൻ 4:34). ലോകസ്ഥാപനത്തിനുമുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച രക്ഷാപദ്ധതിയിലെ ഓരോ ചുവടും സമയപ്പട്ടിക അനുസരിച്ച് പൂർത്തിയായി (ലൂക്കാ 2:49). പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പിശാച് പരാജയപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയം മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “അവനിൽ നമുക്കു അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പു ഉണ്ടു. ” (എഫേസ്യർ 1:7)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments