ഇസ്മായേലിന് അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ജന്മാവകാശം ലഭിക്കുമോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

അബ്രഹാമിന് തന്റെ വന്ധ്യയായ ഭാര്യ സാറ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു – ഇസഹാക്ക്. ഉടമ്പടിയുടെ പുത്രൻ ഇസ്മായേലല്ല, യിസ്ഹാക്കായിരിക്കുമെന്നും അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു.” ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു: നിന്റെ ഭാര്യ സാറാ നിനക്ക് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; നീ അവന് ഇസഹാക്ക് എന്നു പേരിടണം; അവനോടും അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ സന്തതികളോടും ഞാൻ എന്റെ ഉടമ്പടി ഒരു ശാശ്വത ഉടമ്പടിയായി സ്ഥാപിക്കും” (ഉൽപത്തി 17:19). ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഹാഗാർ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ഭാര്യയല്ല (ഗലാത്യർ 4:30). ഹാഗാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടിയിരുന്നില്ല.

ഇസ്മായേലിന്റെ നിരന്തരമായ “പരിഹാസവും” (ഉൽപത്തി 21:9) അസൂയയും അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുമെന്നും അബ്രഹാമിന്റെ മരണത്തോടെ അത് വളരെ മോശമായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ, ഇസഹാക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാതെ ഇസ്മായേൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്മാഈലിന്റെ പുറത്താക്കൽ അനിവാര്യമാക്കി.

അതേസമയം, ഇസ്മായേലും അവന്റെ സന്തതികളും അവനു നൽകിയ ചില വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും ഒരു വലിയ ജനതയായിത്തീരുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകി ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഉടമ്പടി, അതിന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി, സാറയുടെ മകൻ ഐസക്കിനും അവന്റെ പിൻഗാമികൾക്കും ആയിരുന്നു.

രണ്ട് ആൺമക്കളുടെ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം ദൈവം യിസ്ഹാക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെയും ഇസ്മായേലിനെ നിരസിച്ചതിനെയും പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കുന്നു. ഹാഗാർ സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അവളുടെ മുൻകാല ഈജിപ്ഷ്യൻ വളർത്തലിന്റെ സ്വാധീനം അവൾ ഇസ്മായേലിനെയും പുത്രന്മാരെയും വളർത്തിയെടുത്തു, കാരണം അവന്റെ പിൻഗാമികൾ വിജാതീയരും സത്യത്തിന്റെ എതിരാളികളും ആയിത്തീർന്നു.

യിസ്ഹാക്കിന് നൽകിയ പ്രത്യേക വാഗ്ദാനങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലെ കിണറ്റിൽ വെച്ച് ഇസ്മായേലിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കില്ലെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിന് ഉറപ്പ് നൽകി (ഉല്പത്തി 16:10). ഇസ്മായേലിന്റെ 12 പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ഉല്പത്തി 25:12-16-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. യാക്കോബിന്റെ 12 പുത്രന്മാരെപ്പോലെ അവരോരോരുത്തരും ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെ പിതാവായി.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: