അമാലേക്യർ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അമാലേക്യർ

എലീഫാസിന്റെയും (ഏദോമ്യരുടെ പൂർവ്വികനായ ഏസാവിന്റെ മകൻ) എലീഫാസിന്റെ വെപ്പാട്ടിയായ തിമ്നയുടെയും (ഉൽപത്തി 36:12) പുത്രനായ അമാലേക്കിന്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു അമാലേക്യർ. അമാലേക്കിനെ “ഏസാവിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പ്രധാനി”കളിൽ “അമാലേക്കിന്റെ തലവൻ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നാണ് അവൻ അവന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു വംശമോ പ്രദേശമോ ഭരിച്ചിരുന്നതെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു (ഉല്പത്തി 36:15). അമാലേക്കിന്റെ പിൻഗാമികൾ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വേർപിരിഞ്ഞു, സീനായ് ഉപദ്വീപിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രമുഖ ഗോത്രമായി മാറി. ബിസി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ നെഗേവ് മരുഭൂമിയിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്നു.

ഇക്കൂട്ടർ സ്ഥിരമായ നഗരങ്ങളിൽ ഹീബ്രു അർദ്ധ നാടോടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജീവിച്ചു. ഓരോന്നും ഒരു നഗര രാജകുമാരന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. അവർ ബാലിനെ (ഒരു കനാന്യരുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെ ദൈവമായി) ആരാധിച്ചു (ഉല്പത്തി 36: 31-39), അത് അവരുടെ ചില പേരുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്രമണകാരികളായ നാടോടികളെപ്പോലെ, അയൽ ഗോത്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് അവർ ഉപജീവനമാർഗം നേടിയത്. ഇസ്രായേലിലെ 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ എഫ്രയീമുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടർ ഇസ്രായേലിന്റെ കഠോരമായ ശത്രുക്കളായിരുന്നു.

ഇസ്രായേലും അമാലേക്യരും

തന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വെറുത്ത ഏശാവിന്റെ ദുരാത്മാവിനാൽ ജ്വലിച്ച അമാലേക്യർ എബ്രായരെ വെറുത്തു, ഇസ്രായേല്യരെ ആക്രമിച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടിനുശേഷം, ചെങ്കടൽ കടന്ന്, എബ്രായർ സീനായ് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തരിശായ സ്ഥലമായ റെഫിഡിമിൽ പാളയമിറങ്ങി. യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ദിശയിലേക്ക് പോലും നീങ്ങിയില്ലെങ്കിലും അമാലേക് രാഷ്ട്രം അവർക്കെതിരെ ഒരു ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടത്തി (പുറപ്പാട് 17:8-16). യഹൂദർ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ സമാധാനപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു.

ഈ ദുഷിച്ച ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി മോശ യോശുവയോടു പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പുറത്ത് പോകുക, അമാലേക്കുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുക. മോശയും അഹരോനും ഹൂരും കുന്നിൻ മുകളിൽ കയറി. മോശെ കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ യിസ്രായേൽ ജയിച്ചു; അവൻ കൈ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അമാലേക് ജയിച്ചു. മോശെയുടെ കൈകൾ ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ അവർ ഒരു കല്ല് എടുത്ത് അവന്റെ കീഴിൽ വെച്ചു, അവൻ അതിന്മേൽ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അഹരോനും ഹൂരും അവന്റെ കൈകൾ താങ്ങി, അങ്ങനെ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ കൈകൾ സ്ഥിരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ, യോശുവ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അമാലേക്കിനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുത്തി (പുറപ്പാട് 17:8-13).

യുദ്ധത്തിനു ശേഷം, ദൈവം മോശയോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, “ഞാൻ അമാലേക്കിന്റെ പേര് ആകാശത്തിൻകീഴിൽ നിന്ന് മായിച്ചുകളയും” (പുറപ്പാട് 17:14). “പ്രതികാരം എന്റേതാണ്” (ആവർത്തനം 32:35) എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ കൽപ്പന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അമാലേക്യർ ദൈവജനത്തെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളോട് പോലും കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല (ആവർത്തനം 25:18). ഈ ആക്രമണം, തികച്ചും പ്രകോപനമില്ലാതെ, ദൈവത്തിനെതിരായ അവരുടെ വെറുപ്പും മത്സരവും കാണിക്കുകയും ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ നാശത്തിന് മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു.

അതിനാൽ, പ്രചോദനത്താൽ മോശ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് നേരെ കൈകൾ ഉയർത്തിയതിനാൽ, കർത്താവ് അമാലേക്യരോട് തലമുറതലമുറയായി യുദ്ധം ചെയ്യും” (പുറപ്പാട് 17:16). തന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ സംരക്ഷകനും പരിചയുമായിരിക്കാനും ദൈവം തന്നെ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. “എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടാനും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ്” (ആവർത്തനം 20:4). കർത്താവായ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏക ആശ്രയം. അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “നിങ്ങളെ തൊടുന്നവൻ അവന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി തൊടുന്നു” (സഖറിയാ 2:8). പിതാവ് തന്റെ മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതുപോലെ, യഹോവ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 103:13).

ഇസ്രായേല്യർ കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, അമാലേക്യരിൽ ചിലർ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിനുള്ളിലെ ഹെബ്രോണിനടുത്തുള്ള മലനാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ മിസ്രയീമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ വഴിയിൽവെച്ചു അമാലേക്ക് നിന്നോടു ചെയ്തതു, അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ വഴിയിൽ നിന്റെ നേരെ വന്നു നീ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നും ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പിമ്പിൽ പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനരെ ഒക്കെയും സംഹരിച്ച കാര്യം തന്നേ ഓർത്തുകൊൾക. ആകയാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു അവകാശമായി അടക്കുവാൻ തരുന്ന ദേശത്തു ചുറ്റുമുള്ള നിന്റെ സകലശത്രുക്കളെയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീക്കി നിനക്കു സ്വസ്ഥത തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നീ അമാലേക്കിന്റെ ഓർമ്മയെ ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്നു മായിച്ചുകളയേണം; ഇതു മറന്നുപോകരുതു” (ആവർത്തനം 25:17-19).

തൻറെ ജനത്തിന് അവർ ചെയ്‌ത ദ്രോഹം യഹോവ മറന്നില്ല. ഈ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാൻ അവൻ ഉത്തരവിട്ടു (പുറപ്പാട് 17:16; സംഖ്യകൾ 24:20; ആവർത്തനം 9:1-4; ഉല്പത്തി 15:16), കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം സഹമനുഷ്യരോടുള്ള വെറുപ്പായിരുന്നു, അവർ “ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. ” (ആവർത്തനം 25:17-19), നീതിയുടെ പാതയിൽ നടന്നില്ല. അതിനാൽ, അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “കർത്താവ് സത്യം ചെയ്തു: കർത്താവ് അമാലേക്കിനോട് തലമുറതലമുറയായി യുദ്ധം ചെയ്യും” (പുറപ്പാട് 17:16).

അമാലേക്യരുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി

അമാലേക്യ രാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കൽപ്പന ആദ്യം യോശുവയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടു (പുറപ്പാട് 17:14), എന്നാൽ അമാലേക്യ രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ ന്യായവിധിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം, അവരുടെ അകൃത്യത്തിന്റെ പാനപാത്രം നിറച്ചത്, പിന്നീട് ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കി:

1-ബാരാക്കും ഗിദെയോനും (ന്യായാധിപന്മാർ 5:14; 6:3; 7:12). ഗിദെയോന്റെ കാലത്ത് മിദ്യാന്യരും അമാലേക്യരും ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നതായും വെട്ടുക്കിളികളെപ്പോലെ താഴ്‌വരയിൽ കിടന്നിരുന്നതായും ബൈബിൾ പറയുന്നു; അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ കടൽത്തീരത്തെ മണൽപോലെ എണ്ണമറ്റതായിരുന്നു. അതിനാൽ, ശത്രുക്കളുടെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ 300 സൈനികർ മാത്രമുള്ള ഗിദെയോനെ യഹോവ നയിച്ചു. മുന്നൂറുപേർ കാഹളം ഊതുമ്പോൾ, കർത്താവ് ഓരോരുത്തന്റെയും വാൾ അവനവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ നേരെ ശത്രുപാളയത്തിലെങ്ങും വെച്ചു. സൈന്യം ഓടിപ്പോയി. അന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വലിയ വിജയം നൽകി. കർത്താവിനോടുള്ള ഭയം ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളുടെമേൽ വീണു.

2-ശൗലും ശമൂവേലും (1 ശമൂവേൽ 15:1-9). പ്രവാചകനായ ശമൂവേൽ ശൗലിനോട് പറഞ്ഞു: കർത്താവ് എന്നെ ഇസ്രായേലിലെ തന്റെ ജനത്തിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ അയച്ചു. അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുക: “സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ‘അമാലേക് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ വഴിയിൽവെച്ച്, ഇസ്രായേലിനോട് ചെയ്തതിന്, അവൻ വഴിയിൽ പതിയിരുന്ന അവനെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും. ഇപ്പോൾ പോയി അമാലേക്കിനെ ആക്രമിക്കുക, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക; അവരെ വെറുതെ വിടരുത്. എന്നാൽ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും കുഞ്ഞിനെയും മുലയൂട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനെയും കാളയെയും ആടിനെയും ഒട്ടകത്തെയും കഴുതയെയും കൊല്ലുവിൻ” (1 സാമുവൽ 15:2,3).

എന്നാൽ ശൗൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും അമാലേക്യരുടെ രാജാവായ അഗാഗിനെ ജീവനോടെയും ഏറ്റവും നല്ല ആടുകളെയും കാളകളെയും കുഞ്ഞാടുകളെയും യഹോവയ്ക്കുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിന് പ്രവാചകനായ സാമുവൽ അവനെ ശാസിക്കുകയും അവനോട് പറഞ്ഞു: “കർത്താവിന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുന്നതുപോലെ ഹോമയാഗങ്ങളിലും യാഗങ്ങളിലും കർത്താവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണോ? ഇതാ, അനുസരിക്കുന്നതാണ് ബലിയെക്കാൾ നല്ലത് (1 സാമുവൽ 15:22). തുടർന്ന്, സാമുവൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന നടപ്പിലാക്കുകയും ആഗാഗ് രാജാവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ സാവൂൾ ദൈവത്താൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ അനുസരണക്കേട് അവന്റെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, അമാലേക്കിന്റെ വംശത്തെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ആഗാഗ് ജനിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം 500 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, ഈ കുട്ടിയുടെ പിൻഗാമികളിൽ ഒരാൾ അഗാഗൈറ്റനായ ഹാമാൻ ആയിരുന്നു. എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ട ഹമ്മദാത്തയുടെ മകനായ അഗാഗ്യനായ ഹാമാനെക്കുറിച്ച് എസ്ഥേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ വചനത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത നിമിത്തം അവൻ ഇടപെട്ട് എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ഈ മഹത്തായ വിടുതലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി, യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായി, പൂരിം ഉത്സവ വേളയിൽ, പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്ത് എസ്ഥേർ രാജ്ഞിയുടെ കാലത്ത് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ ഹാമാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന് ഓർക്കാൻ എസ്ഥേറിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു.

3-ദാവീദ് (1 സാമുവൽ 27:8, 9; 30:1, 17). അമാലേക്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ദാവീദിനോട് കൽപ്പിച്ചു, സിംഹാസനത്തിന്റെ അഭിഷിക്ത അവകാശി എന്ന നിലയിൽ, ശൗൽ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് നടപ്പിലാക്കാൻ രാജാവിന് ഉത്തരവാദിത്തം തോന്നി. ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും ചെന്ന് ഗെഷൂര്യരെയും ഗിർസ്യരെയും അമാലേക്യരെയും ആക്രമിച്ചതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. ദാവീദ് അവരെ വാളാൽ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ നഗരം ചുട്ടെരിക്കുകയും ചെയ്തു.

4-ശിമോണിയക്കാർ (1 ദിനവൃത്താന്തം 4:41-43). ശൗലിന്റെ ഉന്മൂലന യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏദോമിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച അമാലേക്യ ജനതയുടെ അവസാനത്തെ അവശിഷ്ടം (1 സാമുവൽ 14:48; 15:8; 2 സാമുവൽ 8:12), ഒടുവിൽ ഹിസ്കീയാവ് രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ശിമോണിയക്കാർ നശിപ്പിച്ചു. 1 ദിനവൃത്താന്തം 4:41-43). അങ്ങനെ, ഈ ദുഷ്ടജനത്തിനെതിരായ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും നിവൃത്തിയായി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.