Odinism

ക്രിസ്തുമതത്തോടുള്ള അനുകമ്പയിൽ എന്താണ് ഒഡിനിസം?

സ്കാൻഡിനേവിയൻ, ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ, കെൽറ്റിക്, ജർമ്മൻ ജനത, മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ എന്നിവരുടെ മാതൃമതമാണ് ഒഡിനിസം. വ്യക്തിപരവും സാമുദായികവുമായ ആചാരങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്രമായ ഒരു

crowd

സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തശേഷം ദൈവം നരകം അനുവദിക്കുമോ?

ഉല് പത്തി 8:21-ലെ വാഗ്ദാനത്തിലൂടെ ദൈവം ഒരിക്കലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നരകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. എന്നാൽ വാക്യം പറയുന്നത് അതല്ല. ഈ വാക്യം

prayer

ഉത്തരം ലഭിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ദൈവം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കുന്നു. പ്രവാചകനായ ദാവീദ് എഴുതി, “യഹോവേ, നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്തു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു … യഹോവേ, നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും

scripture

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ “കണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്” എന്ന് പറഞ്ഞത്?

ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “കണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്, പല്ലിനു പകരം പല്ല് എന്നു പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ദുഷ്ടനെ എതിർക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ

pray man beach

മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് തർക്കിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

മനുഷ്യർ ദൈവവുമായി തർക്കിക്കുകയും അവന്റെ വചനത്തിലെ തെളിവുകൾ തൂക്കിനോക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണൊ: “വരുവിൻ, നമുക്കു തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (യെശയ്യാവ് 1:18). തന്റെ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള

Yahweh

എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഉപയോഗിക്കാത്തത്?

ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം യഥാർത്ഥ എബ്രായ ഭാഷയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം യാവെ എന്ന് അന്യഭാഷാക്ഷരത്തിൽ എഴുതുന്നു. ഇത് ടെട്രാഗ്രാമറ്റൺ (“നാല് അക്ഷരങ്ങൾ” എന്നർത്ഥം) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ

woman reading

ആവർത്തനം 20:10-16 അല്ലെങ്കിൽ 2 രാജാക്കന്മാർ 2:23-24 അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ 31:7-18 തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതിനുശേഷം “ദൈവം സ്നേഹമാണ്” എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവം സ്നേഹമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8) അവന്റെ കരുണ അനന്തമാണ് (എഫേസ്യർ 2:4), എന്നാൽ അവൻ നീതിമാനുമാണ് (സങ്കീർത്തനം 25:8). വിശുദ്ധിയുടെയും നീതിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ, അവൻ

judgement heaven law

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പാപിയെ വിധിക്കേണ്ടത്?

ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നും (1 യോഹന്നാൻ 4:8) അവന്റെ കരുണ മഹത്തരമാണെന്നും ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (എഫെസ്യർ 2:4). എന്നാൽ ദൈവം നീതിമാനുമാണ് (സങ്കീർത്തനം 25:8). വിശുദ്ധിയുടെയും നീതിയുടെയും

man bible

പാപി 70 വർഷം മാത്രം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം എന്തിനാണ് പാപിയെ എന്നന്നേക്കും ശിക്ഷിക്കുന്നത്?

70 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന പാപജീവിതം നിമിത്തം പാപിയെ നിത്യതയിലുടനീളം ശിക്ഷിക്കുന്ന നീതികെട്ട ദൈവമല്ല കർത്താവ്. ദൈവം ഒരു പീഡകനല്ല. മറ്റേതൊരു ദുഷിച്ച സിദ്ധാന്തത്തേക്കാളും ആളുകളെ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ

pray girl

എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്?

എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു, “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണമേ” (മത്തായി 6:9) എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് യേശു ആരംഭിച്ചത്. ഹലോ എന്ന