സ്വയം നീതിമാനായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: സ്വയം നീതിമാനായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? എന്താണ് സ്വയം നീതി?

ഉത്തരം: ഇതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളുണ്ട്. ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആദ്യത്തേത് റോമർ 10:1-4 ൽ കാണാം. “സഹോദരന്മാരേ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണം എന്നു തന്നേ എന്റെ ഹൃദയവാഞ്ഛയും അവർക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള യാചനയും ആകുന്നു. 2അവർ പരിജ്ഞാനപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചു എരിവുള്ളവർ എന്നു ഞാൻ അവർക്കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 3അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്കു കീഴ്പെട്ടില്ല. 4വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നീതി ലഭിപ്പാൻ ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനം ആകുന്നു”

സ്വയനീതിയെ ബൈബിൾ നിർവചിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം യോഗ്യതയിലോ നീതിയിലോ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനവും ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണവും. ബൈബിൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിന് നേർവിപരീതമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, എഫെസ്യർ 2:8, “കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടേതല്ല; അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്.”

സ്വയം-നീതിയുള്ള വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളും ഇത് നിർവചിക്കുന്നു. ബൈബിൾ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു: “തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്ത ചിലരോട് അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു: “രണ്ടു പുരുഷന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവാലയത്തിൽ പോയി, ഒരാൾ പരീശനും മറ്റൊരാൾ ചുങ്കക്കാരനുമാണ്. പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോടുതന്നെ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു: ‘ദൈവമേ, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ – പിടിച്ചുപറിക്കാർ, അന്യായം, വ്യഭിചാരികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നികുതിപിരിവുകാരനെപ്പോലെയല്ലാത്തതിൽ ഞാൻ നിനക്കു നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ ഉപവസിക്കുന്നു; എന്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ദശാംശം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു.’ നികുതിപിരിവുകാരൻ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുയർത്താൻ പോലും തയ്യാറായില്ല, ‘ദൈവമേ, പാപിയായ എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ’ എന്ന് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അടിച്ചു. നീ, ഈ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി അവന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയി; എന്തെന്നാൽ, തന്നെത്തന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഏവനും താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും” (ലൂക്കാ 18:9-14).

താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചവനാണെന്ന് പരീശന് തോന്നി, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ഉയർത്തി. ആത്മനീതി ഒരുവനെ ചുറ്റുമുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ വികാരം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പരുഷതയും അഹങ്കാരവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നാം പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും കാൽവരിയിലെ അവന്റെ ത്യാഗത്തെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം നമുക്കും പരീശനെപ്പോലെ സ്വയം നീതിമാൻമാരായേക്കാം. നാം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിരന്തരം നോക്കുകയും അവന്റെ സ്വഭാവം കാണുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മെത്തന്നെ യഥാർത്ഥമായി അറിയാൻ കഴിയൂ. സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ നാം അവന്റെ പൂർണതയും നമ്മുടെ സ്വന്തം അപൂർണതയും കാണേണ്ടതുണ്ട്.

അനുഗ്രഹങ്ങൾ!

മാർക്ക് പാഡൻ

Leave a Comment