സന്തോഷവാനായിരിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുമതം എന്താണ് പറയുന്നത്? നാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കണമോ അതോ പാപത്തിൽ വിലപിക്കണമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചില സത്യസന്ധരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ നടത്തത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ആഗ്ലാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ പദവിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പകരം അവർ കുരിശിന്റെ സന്തോഷങ്ങളിലും വിജയങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദുഃഖങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. സന്തോഷിക്കുന്നതിൽ എന്തോ പാപമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു, സന്തോഷം ആത്മാവിന്റെ ഫലമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല (ഗലാത്യർ 5:22).

ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തിന്റെ ഭാരം തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ വഹിക്കണമെന്നും സ്തുതിയിലും സന്തോഷത്തിലും സമയം ചെലവഴിക്കരുതെന്നും കരുതുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നു, “യഹോവയിങ്കലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലം ആകുന്നുവല്ലോ” (നെഹെമിയ 8:10). ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയികളാകാൻ കൃപയാൽ അവർക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. അസാധ്യമായത് അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നു (മത്തായി 19:26).

ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിലും, കർത്താവ് തന്റെ മക്കളോട്, “എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കൂ” (1 തെസ്സ. 5:16) എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ നിത്യനന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു (റോമർ 8:28). ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാം, കാരണം അവന്റെ സ്നേഹം മാറുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ഇല്ല (റോമർ 8:38-39).

എന്നാൽ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ അത്യുന്നതന്റെ വിലയേറിയ മക്കളാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഗൗരവത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാലം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ഇപ്പോഴാണ് (2 പത്രോസ് 3:11). എന്നാൽ ഈ വസ്‌തുതകൾ ക്രിസ്‌ത്യാനികളെ മ്ലാനരാക്കരുത് അവർ അത്യുന്നതന്റെ വിലയേറിയ മക്കളാണെന്നും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മറക്കരുത് (റോമർ 8:37-39). ഈ വസ്തുത മാത്രം അവരെ അവന്റെ നന്മയിലും കാരുണ്യത്തിലും അത്യധികം സന്തോഷിപ്പിക്കണം. “ഞാൻ യഹോവയിൽ സന്തോഷിക്കും, എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും” (ഹബക്കൂക്ക് 3:18).

സ്തുതി ആരാധനയുടെയും ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെയും ഭാഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം (സങ്കീർത്തനം 75:1). അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു: “എപ്പോഴും കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയും: സന്തോഷിക്കൂ” (ഫിലിപ്പിയർ 4:4). പീഡാനുഭവ സമയത്ത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ് (യാക്കോബ് 1:2-4), കാരണം സഹനങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയും ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നു, അത് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്. പീഡനങ്ങളിൽ പോലും, ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളെ ഉപദേശിച്ചു, “ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാണ്” (മത്തായി 5:11-12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.