ശരീരം നരകത്തിൽ എരിയുമോ, എന്നാൽ ദേഹി എന്നെന്നേക്കുമായി കഷ്ടപ്പെടുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നരകത്തിലെ ശരീരവും ദേഹിയും

“ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടരുത്, മറിച്ച് ദേഹിയെയും ശരീരത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ ഭയപ്പെടുക”

പാപികൾക്ക് അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നരകത്തിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ച ശേഷം, അവരുടെ ശരീരവും ദേഹിയും അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കപ്പെടും എന്ന് യേശു പ്രസ്താവിച്ചു. പാപികൾക്ക് നരകത്തിൽ അമർത്യത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. “ഇതാ, അവർ താളടിപോലെ ആയി തീക്കു ഇരയാകും; അവർ അഗ്നിജ്വാലയിൽനിന്നു തങ്ങളെ തന്നേ വിടുവിക്കയില്ല; അതു കുളിർ മാറ്റുവാൻ തക്ക കനലും കായുവാൻ തക്ക തീയും അല്ല” (യെശയ്യാവ് 47:14).

തീ അണഞ്ഞാൽ ചാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവശേഷിക്കില്ല. “ചൂളപോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും; അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകലദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരും താളടിയാകും; വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതിസൂര്യൻ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും; നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ടു തൊഴുത്തിൽനിന്നു വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെപ്പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ കീഴിൽ വെണ്ണീർ ആയിരിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങൾ അവരെ ചവിട്ടിക്കളയും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ” (മലാഖി 4:1, 3).

ശാശ്വതമായി കത്തുന്ന നരകത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ തെറ്റിദ്ധാരണയെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ദുഷ്ടൻ അനന്തമായി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കയില്ല; അന്ത്യനാളിലെ തീകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ “അവരെ ദഹിപ്പിക്കും” (യിരെമ്യാവ് 17:27; മത്തായി 3:12; 25:41; 2 പത്രോസ് 3:7-13; യൂദാ 7). നരകത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണവും അന്തിമവുമായ നാശത്തെ വിവരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൃത്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്മാർ “മരണം” അനുഭവിക്കുന്നു (റോമർ 6:23), “നാശം” (ഇയ്യോബ് 21:30), “നശിക്കും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:20), “ഛേദിക്കപ്പെടും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:9) എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ), “കൊല്ലപ്പെടും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 62:3). ദൈവം അവരെ “നശിപ്പിക്കും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 145:20), “അഗ്നി അവരെ ദഹിപ്പിക്കും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 21:9).

ഉദാഹരണത്തിന് ഹിറ്റ്‌ലറെപ്പോലെ കൊടും കുറ്റവാളികളേക്കാൾ ക്രൂരനാണ് നമ്മുടെ സ്‌നേഹത്തിന്റെ മഹാനായ ദൈവം എന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹിറ്റ്‌ലർ ആളുകളെ പീഡിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ അവരെ മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ നരകം ശാശ്വതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്, മരണമില്ലാത്ത ദേഹികളെ ദൈവം എന്നേക്കും ജീവിപ്പിക്കും എന്നാണ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിനും അവന്റെ നീതിക്കും എതിരായ തികഞ്ഞ നുണയാണ്. 70 വർഷം പാപം ചെയ്തവൻ എന്നെന്നേക്കുമായി കത്തികോണ്ടിരിക്കുമോ ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ, എന്നാൽ ആ പ്രക്രിയയിൽ അവൻ അവരെ കുറേ നാൾ ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം വെക്കുകയില്ല.

ഈ തെറ്റായ ഉപദേശം കാരണം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നിരവധി ദേഹികൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ദുഷ്ടന്മാരെ ഏകപക്ഷീയമായി അനന്തമായ പീഡനത്തിൽ നിർത്തുന്ന ഒരാളെ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദുഷ്ടൻ അവസാനിക്കും, എന്നേക്കും ജീവിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് സത്യം (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:10, 20).

നരകം എന്നെന്നേക്കുമായി? ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.