ശബ്ബത്ത് എന്ന പദം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ശബത്ത് – ഭാഷാപരമായി

ശബത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ, നാം അതിന്റെ വേരുകൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശബ്ബത്ത് എന്ന എബ്രായ നാമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളാണ് സബ്ബറ്റിസ്മോസും സബ്ബറ്റിസോയും. ഷബാത്ത് എന്ന ക്രിയയുടെ മൂല അർത്ഥം “നിർത്തുക”, “വിശ്രമിക്കുക” എന്നാണ്.

പഴയനിയമത്തിൽ ശബ്ബത്ത് 101 തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഇവിടെ സാധാരണയായി “ശബ്ബത്ത്” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് – ആഴ്ച്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസം – അല്ലെങ്കിൽ “ആഴ്ച”, ഏഴ് ദിവസത്തെ കാലയളവ്. ലേവ്യപുസ്‌തകം 25:6-ൽ ഉള്ളതുപോലെ ശബ്ബത്തിൻ വർഷത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു; 26:34, 43; 2 ദിനവൃത്താന്തം 36:21.

ശബത്ത് എന്ന ക്രിയ 70 തവണയും, ശബത്ത് വിശ്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ 7 തവണയും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വിശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 63 തവണയും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ പ്രതിവാര ശബത്ത് വിശ്രമം എന്നാണ്. എന്നാൽ ശബത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത നാമപദമായ ശബ്ബത്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രതിവാര ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം, കൂടാതെ തുടർച്ചയായ ശബ്ബത്തുകൾ, ആഴ്ച (ലേവ്യപുസ്തകം 23:15), ശബ്ബത്ത് വർഷങ്ങൾ (ലേവ്യപുസ്തകം 26:35) എന്നിവയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സമയം.

കൂടാതെ, ഷാബ്ബത്തോൺ എന്ന പദം, പാപപരിഹാര ദിവസം (ലേവ്യപുസ്തകം 16:31; 23:32), ശബ്ബത്തിക്കൽ വർഷം (ലേവ്യപുസ്തകം 25:4, 5), കാഹള പെരുന്നാൾ (ലേവ്യപുസ്തകം) എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 23:24), കൂടാതെ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന്റെ ആദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും ദിവസങ്ങൾ വരെ (ലേവ്യപുസ്തകം 23:39)-അതുപോലെ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത്.

LXX-ൽ സബ്ബറ്റിസോ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിൽ ഒരിക്കൽ (പുറപ്പാട് 16:30), മറ്റ് ശബ്ബത്തുകളിൽ ഒരിക്കൽ (ലേവ്യപുസ്തകം 23:32), ശബ്ബത്തിക്കൽ വർഷത്തിൽ ഭൂമി വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം (ലേവ്യപുസ്തകം 26:34) , 35; 2 ദിനവൃത്താന്തം 36:21). LXX-ൽ സബാറ്റിസോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയം വിശ്രമിക്കുകയോ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, അനുബന്ധ ഗ്രീക്ക്, ഹീബ്രു പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അർത്ഥമാക്കുന്നത് സബ്ബറ്റിസ്മോസ് എന്ന നാമം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ശബ്ബത്ത് “വിശ്രമം” അല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകരിച്ച അർത്ഥത്തിൽ “വിരാമം” എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാം എന്നാണ്.

ശബത്ത് – ആത്മീയമായി

കർത്താവ് തന്റെ മക്കളോട് അവരുടെ എല്ലാ ശാരീരിക ജോലികളിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം ശബ്ബത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവർ തന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

നാം യേശുവിനെ (എബ്രായർ 3:1) പരിഗണിക്കുകയും അവന്റെ ശബ്ദം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ (എബ്രായർ 3:7, 15; 4:7), അവനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുമ്പോൾ (എബ്രായർ 4:2, 3) നാം ദൈവത്തിന്റെ “വിശ്രമത്തിലേക്ക്” പ്രവേശിക്കുന്നു. ), രക്ഷ നേടാനുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം നിർത്തുമ്പോൾ (വാക്യം 10), “നമ്മുടെ തൊഴിൽ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ” (വാക്യം 14), പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും സമർപ്പണത്തിലൂടെയും കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ (വാക്യം 16).

അങ്ങനെ, ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആത്മീയ വിശ്രമം ആത്മാവിന്റെ “വിശ്രമം” ആണ്, അത് അവനോടുള്ള പൂർണ്ണമായ കീഴടങ്ങലോടെയും അവന്റെ ശാശ്വത പദ്ധതികളുമായി ജീവിതത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വരുന്നു. “കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “വഴികളിൽ നിൽക്കുക, കാണുക, നല്ല വഴി എവിടെയാണെന്ന് പഴയ പാതകൾ ചോദിക്കുക, അതിൽ നടക്കുക; അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും…” (ജെറമിയ 6:16, യെശയ്യാവ് 30:15).

യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എന്റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ടു എന്നോടു പഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കു ആശ്വാസം കണ്ടത്തും” (മത്തായി 11:29). തന്റെ പരിശീലനത്തിന് വഴങ്ങാൻ കർത്താവ് തന്റെ കുട്ടികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു നുകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മൃഗങ്ങളുടെ ഭാരം ഭാരമുള്ളതാക്കലല്ല, മറിച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു; ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല, സഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ “നുകം” എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തിൽ (പുറപ്പാട് 20:2-17) സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതും ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ (യെശയ്യാവ് 42:21; മത്തായി 5:17-22) വിശദികരിച്ചതും അവന്റെ ദൈവിക ഹിതമാണ്. തന്റെ കൃപയുടെ ശക്തിയാൽ തന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). അതിനാൽ, മുമ്പ് കഠിനമായത്, ഇപ്പോൾ അവന്റെ കൃപയാൽ എളുപ്പമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ, ദൈവം തന്റെ “നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എഴുതുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു” (എബ്രായർ 8:10).

ശബ്ബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ബൈബിൾ പാഠങ്ങളുടെ (പാഠങ്ങൾ 91-102) പരിശോധിക്കുക.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.