ശപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് – അനുഗ്രഹമോ ശാപമോ – നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നതാണെന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു. “നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന തിന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കവിഞ്ഞൊഴുകലിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ വായ് സംസാരിക്കുന്നത്” (ലൂക്കാ 6:45). ക്രിസ്തു തന്നെ സാത്താനെതിരെ “ഒരു കുറ്റാരോപണം” കൊണ്ടുവന്നില്ല (യൂദാ 9). ശാപം വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും “നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന” സാത്താന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (വെളി. 12:10).

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കു ദുഷിച്ച നാവുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കരുതെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു: “അതിനാൽ നാം കർത്താവും പിതാവുമായവനെ സ്തുതിക്കുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മനുഷ്യരെ അതിനാൽ ശപിക്കുന്നു. ഒരു വായിൽനിന്നു തന്നേ സ്തോത്രവും ശാപവും പുറപ്പെടുന്നു. സഹോദരന്മാരേ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതു യോഗ്യമല്ല. ഉറവിന്റെ ഒരേ ദ്വാരത്തിൽനിന്നു മധുരവും കൈപ്പുമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു വരുമോ? സഹോദരന്മാരേ, അത്തിവൃക്ഷം ഒലിവുപഴവും മുന്തിരിവള്ളി അത്തിപ്പഴവും കായിക്കുമോ? ഉപ്പുറവിൽനിന്നു മധുരമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെടുകയുമില്ല” (യാക്കോബ് 3:9-12).

യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെപ്പോലും അനുഗ്രഹിക്കാൻ നാവുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്നു (മത്തായി. 5:44, 45). അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് നമ്മോട് പറയുന്നു: “ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നല്ല ദിനങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ നാവിനെ തിന്മയിൽ നിന്നും അധരങ്ങളെ വഞ്ചനാപരമായ സംസാരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷിക്കണം” (1 പത്രോസ് 3:10). “തന്റെ നാവ് അടക്കിനിർത്താൻ” ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 141: 3-ന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാം “കർത്താവേ, എന്റെ വായ്‌ക്ക് ഒരു കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തേണമേ; എന്റെ അധരങ്ങളുടെ വാതിലിനു കാവൽ നിൽക്കുക.

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് അനാരോഗ്യകരമായ സംസാരം പുറപ്പെടരുത്, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രം, അതു ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും” (എഫേസ്യർ 4:29). അതിനാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ അസഭ്യമായ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പോരാ. അവന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനുള്ളതാണ്. നിഷ്‌ക്രിയ പദങ്ങളുടെ (മത്തായി 12:36) ഉപയോഗത്തിനെതിരെയും ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റാത്ത വാക്കുകൾക്കെതിരെയും യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment