വെളിപാട് 14-ലെ ആദ്യ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഒന്നാം മാലാഖയുടെ സന്ദേശം

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു, അവൻ എഴുതി, “വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമദ്ധ്യേ പറക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഭൂവാസികളായ സകലജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും ആയവരോടു അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യസുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവന്നു മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ; അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പിൻ എന്നു അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു” (വെളിപാട് 14:6, 7).

വെളിപാട് 14-ലെ ആദ്യ ദൂതന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തോട് നിത്യമായ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു, അത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും മാത്രം ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 4:12; മർക്കോസ് 10:26, 27).

ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നതാണ് ആഹ്വാനം, അതായത് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുക, സ്നേഹത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ആദരവോടെയും അവനെ നോക്കുക. ഈ വിശുദ്ധ ഭയം മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു “കർത്താവിനോടുള്ള ഭയത്താൽ മനുഷ്യർ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 16:6). ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ശലോമോൻ പറഞ്ഞു, “ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക, അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക; ഇത് മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ കടമയാണ്” (സഭാപ്രസംഗി 12:13). സ്വർഗീയ കോടതികളിൽ ഇപ്പോൾ ന്യായവിധി നടക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്.

തുടർന്ന്, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും അവന്റെ നന്മയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ലോകം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അന്ത്യ നാളുകളിലെ പ്രധാന പാപങ്ങളിലൊന്ന് നന്ദിഇല്ലായ്മയാണ്. (2 തിമോത്തി 3:1, 2).

വെളിപാട് 14-ലെ ഒന്നാം ദൂതന്റെ സന്ദേശം കർത്താവിനെ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അതിനാൽ വിഗ്രഹാരാധന നിരസിക്കുകയും പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്രഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ സൃഷ്ടിയുടെ സ്മാരകമായി അവൻ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു (ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് – ഉല്പത്തി 2:2, 3). അതിനാൽ, സമാപന വിവാദ പ്രതിസന്ധിയിൽ ശബത്ത് ഒരു വിവാദവിഷയമായിരിക്കും (വെളിപാട് 13:16).

ഇതും കാണുക:

രണ്ടാമത്തെ മാലാഖയുടെ സന്ദേശം:


കാണുക: വെളിപാട് 14-ലെ രണ്ടാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

മൂന്നാം ദൂതന്റെ സന്ദേശം:

കാണുക: വെളിപാട് 14-ലെ മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.