വെളിപാടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് ജീവികൾ ആരാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


സ്വർഗ്ഗീയ ജീവികൾ

വെളിപാടിൽ (4:6–9; 5:6–14; 6:1–8; 14:3; 15:7; 19:4) പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നാലു ജീവികൾ സ്വർഗീയ ജീവികളാണ്. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ഗ്രീക്കിൽ “ജീവികൾ” എന്ന വാക്ക് zōa എന്നത് ഈ നാല് സൃഷ്ടികളുടെ ക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ജീവികൾ യെഹെസ്‌കേലിന്റെ ദർശനത്തിൽ (യെഹെസ്‌കേൽ 10:2, 14, 20) പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവാചകൻ അവരെ കെരൂബുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (അദ്ധ്യായം 10:20-22). 6:1-3 അധ്യായത്തിൽ യെശയ്യാവ് പരാമർശിച്ച ജീവജാലങ്ങളോടും അവർ സാമ്യമുള്ളവരാണ്.

ഈ നാല് ജീവികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, പ്രതീകാത്മക പ്രവചനത്തിൽ, പ്രവാചകൻ യഥാർത്ഥമായതിന്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങളെയാണ് കാണുന്നത്, യഥാർത്ഥമായതിനെയല്ല കാണുന്നത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, യേശുവിനെ പ്രതീകാത്മകമായി ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഏഴ് കൊമ്പുകളോടും ഏഴ് കണ്ണുകളോടും കൂടി അവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (വെളിപാട് 5:6). രക്തത്തിൽ മുക്കിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്നതായി അവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (വെളിപാട് 19:11-15). അതിനാൽ, ഇത് യേശുവിന്റെ രൂപത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണെന്ന് ആരും നിഗമനം ചെയ്യില്ല.

അവരുടെ ശുശ്രൂഷ

ഈ സ്വർഗ്ഗീയ ജീവികൾ ആരാധനയിലും സ്തുതിയിലും ഭക്തിയിലും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. യെശയ്യാവ് 6:3-ലെ ജീവികളെപ്പോലെ അവർ പറയുന്നു, “കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ.” അവർ വീണു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു (വെളിപാട് 4:10). അവന്റെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള അനന്തമായ നന്മയ്ക്കും കരുണയ്ക്കും അവർ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവർ 24 മൂപ്പന്മാരോടൊപ്പം ആരാധിക്കുന്നു, അവർ “ഓരോരുത്തൻ വീണയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞ പൊൻകലശവും പിടിച്ചുകൊണ്ടു കുഞ്ഞാടിന്റെ മുമ്പാകെ വീണു” (വെളിപാട് 5:8). കൂടാതെ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം, നാല് ജീവജാലങ്ങളും നീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 6:1-8; 15:7). ഈ ജീവികൾ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും നിരന്തരമായ ചലനത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലുമാണ് (യെഹെസ്കേൽ 1:12-20).

യെഹെസ്‌കേലിന്റെ ദർശനത്തിലെന്നപോലെ വെളിപാടിലെ പരാമർശങ്ങളിലെ ലക്ഷ്യം ദൈവജനത്തിന് ധൈര്യം നൽകുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ദൈവം തന്റെ മക്കളെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്ന നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നതാണ് സന്ദേശം. എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ദൈവികവും അധിഷ്‌ഠിതവുമായ ഒരു ഉദ്ദേശം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസികൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവസേവനത്തിൽ നാല് തലകളും നാല് ചിറകുകളുമുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രാവചനിക അവതരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത രൂപങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗീയ ദൂതന്മാരെ അവരുടെ ഓഫീസുകളിലും കഴിവുകളിലും അധികാരങ്ങളിലും പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment