വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രായം എപ്പോഴാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രായം ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അത് നമ്മെ നയിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ നൽകുന്നു. അവ ഇപ്രകാരമാണ്:

  • നാം അസമമായ നുകത്തിൽ പെടരുത്. “നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളുമായി ഇണയല്ലാപ്പിണ കൂടരുതു. നീതിക്കും അധർമ്മത്തിന്നും തമ്മിൽ എന്തോരു ചേർച്ച? വെളിച്ചത്തിന്നു ഇരുളോടു എന്തോരു കൂട്ടായ്മ?” (2 കൊരിന്ത്യർ 6:14).
  • ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന് കരുതൽ നൽകണം. “ആരെങ്കിലും തന്റെ സ്വന്തം, പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ വിശ്വാസം നിഷേധിച്ച, ഒരു അവിശ്വാസിയെക്കാൾ മോശമാണ്” (1 തിമോത്തി 5:8).
  • ഒരാൾ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതിയ കുടുംബം രൂപീകരിക്കണം. “അതിനാൽ ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു ചേരും, അവർ ഒരു ദേഹമായിത്തീരും” (ഉല്പത്തി 2:24).

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് നല്ല പ്രായവും ജീവിതാനുഭവവും ആവശ്യമാണ്. വിശേഷിച്ചും തുല്യ നുകത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ, അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ശരിക്കും പരീക്ഷിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരാൾക്ക് സമയമുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനുശേഷം, സ്വഭാവത്തിന്റെ നല്ല വിധികർത്താവാകാൻ അവർക്ക് മതിയായ ജീവിതാനുഭവം ആവശ്യമാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഇത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ആരെങ്കിലും അവരുടെ കൗമാരപ്രായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായി എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

വീണ്ടും, ബൈബിൾ വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രായം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ജ്ഞാനം ഒരാൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും.

അനുഗ്രഹങ്ങൾ!

മാർക്ക് പാഡൻ

Leave a Comment