ലൂക്കോസിലെ ലാസറും യോഹന്നാനിലെ പോലെ തന്നെയാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ലാസർ – ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും

ലൂക്കോസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ലാസർ യോഹന്നാൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ലാസറിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഇതാ:

– ലൂക്കോസ് 16:19-31 ലെ ലാസർ ഒരു ഉപമയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമാണ്, അത് ഒരു യഥാർത്ഥ കഥയല്ല. ഇത് ഒരു ഉപമ മാത്രമാണെന്ന് പല വസ്തുതകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചിലത് ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

1-അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി സ്വർഗ്ഗമല്ല (എബ്രായർ 11:8-10, 16).
2-നരകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല (യെശയ്യാവ് 65:17).
3- മരിച്ചവർ അവരുടെ കുഴിമാടങ്ങളിലാണ് (ഇയ്യോബ് 17:13; യോഹന്നാൻ 5:28, 29). ധനികൻ കണ്ണും നാവും മറ്റും ഉള്ള ശരീരരൂപത്തിലായിരുന്നു, എന്നിട്ടും മരിച്ചാൽ നരകത്തിൽ പോകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബൈബിളിൽ പറയുന്നതുപോലെ ശരീരം ശവക്കുഴിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്.
4-മനുഷ്യർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലാണ്, മരണത്തിലല്ല (വെളിപാട് 22:11, 12).
5-നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ലോകാവസാനത്തിലാണ്, അവർ മരിക്കുമ്പോഴല്ല (മത്തായി 13:40-42).

ഉപമകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഉപമകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ, മരങ്ങൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം! (ന്യായാധിപന്മാർ 9:8-15-ലെ ഈ ഉപമ കാണുക).

ലൂക്കോസ് 16-ലെ 31-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറയാനാണ് ൻ്റെ ഉപമ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, “‘അവർ മോശെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റാലും അവരെ സമ്മതിപ്പിക്കില്ല.’

ബി- യോഹന്നാൻ 11:43-44 ലെ ലാസർ മാർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും സഹോദരനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യേശു സഹോദരിമാരായ മേരിയെയും മാർത്തയെയും സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ മരിച്ചുപോയ സഹോദരനായ ലാസറിനെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ യഹൂദന്മാരെ സഹായിക്കാനും ശവക്കുഴിയിൽ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനും യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും” (യോഹന്നാൻ 11:25).

യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം

ലൂക്കൊസിലെ ഉപമയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുന്നത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് കാണിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് ദൈവവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അവർക്കിടയിൽ സൂക്ഷിച്ചു, നുറുക്കുകൾക്കായി മരിക്കുന്നു. യഹൂദ ജനതയോട് സാമ്യമുള്ള ധനികൻ, രക്ഷ ദൈവിക സ്വഭാവത്തെക്കാൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ വംശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായിരുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18).

തൻ്റെ ആശയം തെളിയിക്കാൻ, ഈ ഉപമ വിവരിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം, യേശു ലാസറസ് എന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചു, യഹൂദ നേതാക്കൾ തൻ്റെ ദൈവത്വത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തെളിവുകൾക്കായുള്ള വെല്ലുവിളിക്ക് മറുപടിയായി. എന്നാൽ യേശുവിനെ മിശിഹായായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ യേശുവിനെതിരെ കൂടുതൽ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവനെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 11:47-54).

അങ്ങനെ, യഹൂദന്മാർ യേശു മുമ്പ് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൻ്റെ അക്ഷരീയ പ്രകടനം നടത്തി, “‘അവർ മോശെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റാലും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. “കൂടുതൽ” വെളിച്ചം, “മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ”വൻ്റെ സാക്ഷ്യം പോലും.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.