ലിംബോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്നാനപ്പെടാത്ത ശിശുക്കളുടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവിന് മുമ്പ് മരിച്ച നീതിമാന്മാരുടെയും ആത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് ലിംബോ. ഈ സിദ്ധാന്തം ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്തുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് കത്തോലിക്കാ സഭ സ്വീകരിച്ച മതപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ്. മധ്യകാല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ അധോലോകത്തെ നാല് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു: നശിച്ചവരുടെ നരകം, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം, പിതാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ ലിംബോ, ശിശുക്കളുടെ ലിംബോ.

മനുഷ്യർ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ മരണത്തിൽ തളർച്ചയിലേക്കോ പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമോ ശിക്ഷയോ ലഭിക്കുമ്പോൾ പുനരുത്ഥാനത്തിനായി ശവക്കുഴികളിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: “ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു” (വെളിപാട് 22:12; മത്തായി 16:27). യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരെയും വിധിക്കുകയും തന്റെ അനുയായികളെ ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും പാപത്തെയും അനുതപിക്കാത്ത പാപികളെയും അകറ്റുകയും ചെയ്യും.

മരണാനന്തര ശവക്കുഴിയിലെ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ അവസ്ഥയെയാണ് ബൈബിൾ “ഉറക്കം” എന്ന് വിളിക്കുന്നത് (യോഹന്നാൻ 11:11, 14; ദാനിയേൽ 12:2; പ്രവൃത്തികൾ 7:60; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:18; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 13:3). ലോകാവസാനത്തിലെ കർത്താവിന്റെ മഹത്തായ ദിവസം വരെ മരിച്ചവർ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ ഉറങ്ങും (ദാനിയേൽ 12:2). “അതിനാൽ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നു, എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല; ആകാശം ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ, അവർ ഉണരുകയില്ല, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയുമില്ല” (ഇയ്യോബ് 14:12).

മരണത്തിൽ, മനുഷ്യർ യാതൊരു പ്രവർത്തനമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. “ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു; എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ഇനി അവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല; അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്നേഹവും വെറുപ്പും അസൂയയും ഇപ്പോൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു; സൂര്യനു കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും ഇനി അവർക്കു ഒരു ഓഹരിയും ഇല്ല”; “നീ ചെല്ലുന്ന ശവക്കുഴിയിൽ പ്രവൃത്തിയോ ഉപാധിയോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ല” (സഭാപ്രസംഗി 9:5, 6, 10). കൂടാതെ, മരിച്ചവർ ബോധരഹിതരായതിനാൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ലെന്ന് ദാവീദ് പ്രവാചകൻ പ്രസ്താവിച്ചു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 115:17).

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ, “കർത്താവ് തന്നെ ആർപ്പുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നു, … ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും … അങ്ങനെ നാം എന്നേക്കും കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17). കൂടാതെ “ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു കണ്ണിമവെപ്പിൽ മാറ്റപ്പെടും, … മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും. … ഈ ദ്രവത്വം അക്ഷയവും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യതയും ധരിക്കണം” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.