റോമർ 14:5, 6 അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കേണ്ട ദിവസം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


റോമർ 14:5-6

ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഏത് ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന് കാണിക്കാൻ ചിലർ റോമർ 14:4-5 ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വായിക്കാം: “ഒരുവൻ ഒരു ദിവസത്തെക്കാൾ മറ്റൊരു ദിവസത്തെ മാനിക്കുന്നു; വേറൊരുവൻ സകലദിവസങ്ങളെയും മാനിക്കുന്നു; ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ മനസ്സിൽ ഉറെച്ചിരിക്കട്ടെ. ദിവസത്തെ ആദരിക്കുന്നവൻ കർത്താവിന്നായി ആദരിക്കുന്നു; തിന്നുന്നവൻ കർത്താവിന്നായി തിന്നുന്നു; അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുവല്ലോ; തിന്നാത്തവൻ കർത്താവിന്നായി തിന്നാതിരിക്കുന്നു; അവനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു” (റോമർ 14:5-6).

വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കേണ്ട ദിവസം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ ഭാഗത്തിൽ, പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ ശബ്ബത്തിനെയോ പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളെയോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ശബ്ബത്ത് ദിനത്തിന്റെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് (പുറപ്പാട് 20:8-11). പുനരുത്ഥാനം വരെ യഹൂദന്മാർ ആചരിച്ചിരുന്ന പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളും അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 23).

പകരം, വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന മാംസം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉപവാസ രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്ത “വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരെ” അംഗീകരിക്കാനും അവനെ വിധിക്കാതിരിക്കാനും അവൻ വിശ്വാസികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു (വാക്യം 1). പുതുതായി മതം മാറിയവരിൽ ചിലർ മാംസം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു, കാരണം നഗരത്തിലെ മിക്ക മാംസവും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന മാംസം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയെ അശുദ്ധമാക്കുമെന്ന് ഈ വിശ്വാസികൾ കരുതി (I കൊരിന്ത്യർ 8:7). അതിനാൽ, ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് പൗലോസ് അവർക്ക് ഉറപ്പുനൽകി, കാരണം “വിഗ്രഹം ലോകത്തിൽ ഒന്നുമല്ലെന്നും ഏകദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ലെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം” (വാക്യം 4).

തുടർന്ന്, ദിവസങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു: “ഒരാൾ ഒരു ദിവസത്തെ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നു; മറ്റൊരാൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നു” (റോമർ 14:5-6). മാംസാഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ചില പുതിയ മതപരിവർത്തകർ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി, ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കരെപ്പോലെ, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മാംസം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.

അക്കാലത്ത്, യഹൂദരും വിജാതീയരും ഓരോ ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അർദ്ധ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. യഹൂദന്മാർ “ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ” (ലൂക്കോസ് 18:12) പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലും (സെഖറിയാ 7:4-7) ഉപവസിച്ചു. കൂടാതെ വിജാതീയരും അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉപവസിച്ചു (Hasting’s Encyclopedia of Religion and Ethics).

ബൈബിളിൽ, തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം എന്താണെന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് (യെശയ്യാവ് 58). ഉപവസിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനിക്കാനോ (മത്തായി 6:16) ഉപവസിക്കാത്ത മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാനോ പാടില്ല (റോമർ 14:1). വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തരായവർ “ദുർബലരുടെ ബലഹീനതകൾ വഹിക്കണം” (റോമർ 15:1). തന്റെ കടമയെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ശബ്ബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ബൈബിൾ പാഠങ്ങളുടെ (പാഠങ്ങൾ 91-102) പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment