റോമർ 13:1 വായിച്ചതിനുശേഷം, ഹിറ്റ്ലറുടെയും സ്റ്റാലിന്റെയും ഭരണകൂടങ്ങൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


റോമർ 13:1 പറയുന്നു,

“ഏതു മനുഷ്യനും ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങട്ടെ. ദൈവത്താലല്ലാതെ ഒരധികാരവുമില്ലല്ലോ; ഉള്ള അധികാരങ്ങളോ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വായിക്കണം. നിങ്ങൾ അധ്യായം വായിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അത് 4-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “ഭരണാധികാരികൾ സത്പ്രവൃത്തികൾക്കല്ല, തിന്മയ്ക്കാണ് വീരന്മാർ. അപ്പോൾ നിനക്കു അധികാരത്തെ പേടിയില്ലേ? നല്ലതു ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്കും അതേ പുകഴ്ച ലഭിക്കും: ”ഇത് നീതിയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഹിറ്റ്ലറെപ്പോലെയുള്ള വംശഹത്യയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല. റോമർ 13-ന്റെ മുഴുവൻ അധ്യായത്തിന്റെയും സന്ദർഭം അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുന്നത് ദൈവജനം അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല പൗരന്മാരായിരിക്കണം എന്നാണ്.

ഹിറ്റ്‌ലറുടെയും സ്റ്റാലിന്റെയും സർക്കാരുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവർ വ്യക്തമായും നീതിയുക്തമോ അല്ലാത്തതോ ആയ സർക്കാരുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ഹ്രസ്വകാല സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഈ വാക്യം പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവം അവരുടെ സർക്കാരുകളെ ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് അനുവദിച്ചു, കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത വിഭജിത യൂറോപ്പിന്റെ ദാനിയേൽ 2-ലെ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു (വാക്യങ്ങൾ 40-42). ഒരു ഭരണകൂടം ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നമ്മൾ നല്ല പൗരന്മാരായിരിക്കണമെങ്കിലും, നമുക്ക് അനീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. സർക്കാർ നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എബ്രായരെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദാനിയേൽ 3-ൽ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കാണാം (16-19). ഏതൊരു ഭൗമിക ഗവൺമെന്റിനെക്കാളും ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ദൈവം അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു (ദാനിയേൽ 3:24-25).

ക്രിസ്ത്യാനികൾ നല്ലതും നേരുള്ളതുമായ പൗരന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ മനുഷ്യനെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും (പ്രവൃത്തികൾ 5:29). അത് ദൈവനിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഏതൊരു നിയമത്തെയും അനുസരിക്കുന്നതായിരിക്കും. സത്യദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാവില്ല (ദാനിയേൽ 6:10) എന്ന നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ദാനിയേൽ 6 ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അവൻ അത് കാരണം സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ദൈവം വീണ്ടും തന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു (vs 22).

ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിലും തിന്മ സംഭവിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തിന്മകളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നതിലും നമുക്ക് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭയാനകവും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും മരണവും വരുത്തിവെച്ചതാണെങ്കിലും, ഈ പ്രയാസത്തിലാണ് ദൈവജനത്തിൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും തിളങ്ങിയത്. കോറി ടെൻ ബൂമിന്റെ “ദി ഹിഡിംഗ് പ്ലേസ്” എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്‌ത്യാനിത്വം എന്താണെന്നതിന്റെ ജീവനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അവൾ. തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നാസി ജനറൽമാരോട് അവൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവും ക്ഷമയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. തിന്മ ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു (സഖറിയാ 13:9).

“നമുക്ക് പകൽ പോലെ സത്യസന്ധമായി നടക്കാം; ബഹളത്തിലും മദ്യപാനത്തിലുമല്ല, മുറിയിലും അലക്ഷ്യത്തിലും അല്ല, കലഹത്തിലും അസൂയയിലും അല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ…” (റോമർ 13:13-14).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment