“യൂഫ്രട്ടീസ് നദി, അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുന്നു” എന്ന പദപ്രയോഗത്താൽ വെളിപാട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

BibleAsk Malayalam

വെളിപാട് 16:12 “കിഴക്കൻ രാജാക്കന്മാർക്ക്” വഴി ഒരുക്കുന്നതിന് “യൂഫ്രട്ടീസ് മഹാനദി വറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ” കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആത്മീയ ബാബിലോൺ ഭാവിയിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തിലാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രവചനം മനസ്സിലാക്കാൻ, നാം പുരാതന ബാബിലോണിന്റെ സമാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കണം. ക്രിസ്തുവിന് അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ്, പുറജാതീയ ബാബിലോൺ ദൈവജനത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു. 70 വർഷം അവർ ഇസ്രായേലിനെ കീഴ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ, മേദ്യനായ സൈറസ് ബാബിലോണിനെ കീഴടക്കി, ഇസ്രായേല്യർ സ്വതന്ത്രരായി.

സൈറസ് കിഴക്ക് നിന്ന് വന്ന് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് ബാബിലോൺ പിടിച്ചടക്കി, ചാനലിന്റെ ജലവാതിലിലൂടെ പ്രവേശനം നേടി. ദൈവം ബാബിലോണിനോട് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ആഴിയോടു ഉണങ്ങിപ്പോക; നിന്റെ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിച്ചുകളയും എന്നു കല്പിക്കുന്നു., സൈറസിനോട് … തന്റെ മുമ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് കവാടങ്ങൾ തുറക്കാൻ; കവാടങ്ങൾ അടക്കപ്പെടുകയുമില്ല” (യെശയ്യാ 44:27; 45:1). ദൈവം “നീതിമാനെ (സൈറസ്) കിഴക്കുനിന്നും ഉയർത്തി” (യെശയ്യാവ് 41:2).

പഴയനിയമത്തിലെ അക്ഷരീയ വിവരണം അന്ത്യകാലത്തു ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കും. അങ്ങനെ, ആത്മീയ ഇസ്രായേലിനെയോ സഭയെയോ “മഹാബാബിലോൺ” (വെളിപാട് 17:5, 6) അടിച്ചമർത്തുമെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു. ഈ ബാബിലോൺ ഒരു ഭൌതിക രാജ്യമല്ല, സാത്താൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യാജമത വ്യവസ്ഥിതിയാണ്.

അവസാനം, യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിലെ ജലം വറ്റിപ്പോകുന്നതിലൂടെ ദൈവജനം ആത്മീയ ബാബിലോണിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകും. “പിന്നെ ആറാമത്തെ ദൂതൻ തന്റെ കലശം യൂഫ്രട്ടീസ് മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു, കിഴക്കുനിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ വഴി ഒരുക്കേണ്ടതിന് അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി” (വെളിപാട് 16:12).

ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിന്റെ ഉടനടി നിവൃത്തി എല്ലായ്‌പ്പോഴും അക്ഷരീയവും പ്രാദേശികവുമാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം, എന്നാൽ അവസാന ദിവസത്തെ നിവൃത്തിക്ക് ആത്മീയ പ്രയോഗം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സൈറസ് ഒരു അക്ഷരീയ നദിയെ വറ്റിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ വെള്ളം എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു? “നീ കണ്ടതും വേശ്യ ഇരിക്കുന്നതുമായ വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും അത്രേ” (വെളിപാട് 17:15). യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ ബാബിലോൺ വേശ്യയെ (വ്യാജമതത്തെ ) പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളെയും ജനതകളെയും ജലം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ വിശദീകരിക്കുന്നു (വെളിപാട് 17:6).

അതിനാൽ, വെള്ളം വറ്റുന്നത് ബാബിലോൺ വ്യവസ്ഥയുടെ അനുയായികളായിരുന്ന ആളുകളുടെ പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കും. തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, കോപത്തിൽ അവർ പരസ്പരം തിരിയുന്നു (സഖറിയാ 14:12, 13).

യോഹന്നാൻ എഴുതി: “നീ കണ്ട പത്തു കൊമ്പും മൃഗവും വേശ്യയെ ദ്വേഷിച്ചു ശൂന്യവും നഗ്നവുമാക്കി അവളുടെ മാംസം തിന്നുകളയും; അവളെ തീകൊണ്ടു ദഹിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. ” (വെളിപാട് 17:16). പിന്തുണയുടെ ഈ വറ്റൽ “കിഴക്കൻ രാജാക്കന്മാർക്ക്” അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വരവിൽ പിതാവും പുത്രനും തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധരെ ബാബിലോണിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുന്നു (വെളിപാട് 16:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x