മാപ്പ് പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ

ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിരുപാധികമാണ് (മത്തായി 5:44-45; ലൂക്കോസ് 6:35). എന്തെന്നാൽ, എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (2 പത്രോസ് 3:9). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കാതെ, അവന്റെ സ്നേഹം പോലെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നില്ല. മാനസാന്തരത്തോടെ അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ (അപ്പ. 8:22; 3:19; സങ്കീർത്തനം 86:5). അതിനാൽ, ഇത് സോപാധികമാണ്.

പഴയനിയമത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെയും കരുണയെയും കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 34:6,7). എന്നാൽ അവന്റെ സ്നേഹം നിരസിക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ പാപമോചനം ലഭിക്കുകയില്ല (യോശുവ 24:19-20). അതിനാൽ, അവന്റെ പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് മാനസാന്തരം ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയാണ് (യിരെമ്യാവ് 36:3, സങ്കീർത്തനം 51:3, 16-17).

പുതിയ നിയമത്തിലും നാം ഇതേ സത്യം പഠിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള എല്ലാ പാപികളിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16). തന്റെ പാപങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചതിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ പാപമോചനം നൽകിയതിന് നന്ദിയോടെ അവന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ പാപിയായ സ്ത്രീയുടെ കഥയിൽ ഇത് വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു (ലൂക്കാ 7:40-50). അതുപോലെ, പൌലോസ് മാനസാന്തരത്തിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനം പ്രസംഗിച്ചു (അപ്പ. 26:20). പത്രോസ് തന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ മാനസാന്തരത്തെ ക്ഷമയോടെ ബന്ധിപ്പിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 2:38; 5:31; 8:22).

മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമ

നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുകയും അവന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുകയും വേണം (1 പത്രോസ് 2:21). നാം നമ്മുടെ സഹമനുഷ്യരോട് പെരുമാറാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ അവനും അവരോട് പെരുമാറുന്നു. (കൊലോസ്യർ 3:13). “ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെപ്രതി നിങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ” (എഫെസ്യർ 4:32) ക്ഷമിക്കാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ക്ഷമ ചോദിക്കാത്തവരോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുമോ? “നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ ശാസിക്ക; അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കുക. അവൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം നിന്നോടു ദ്രോഹം ചെയ്താൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം നിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു: ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു; നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം” (ലൂക്കാ 17:3-4).

പാപിയുടെ പാപം കാണേണ്ടതിന് നാം അവനെ ശാസിക്കണമെന്ന് രക്ഷകൻ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ, നമ്മുടെ പാപമോചനം ലഭിക്കാൻ പാപി “മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്”. അതിനാൽ, ദൈവിക ക്ഷമയെപ്പോലെ മനുഷ്യ ക്ഷമയും സോപാധികമാണ് (2 പത്രോസ് 3:9).

ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പ് അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ആവശ്യകത യേശു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അവൻ പഠിപ്പിച്ചു: “ആകയാൽ നിന്റെ വഴിപാടു യാഗപീഠത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന്നു നിന്റെ നേരെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നു അവിടെവെച്ചു ഓർമ്മവന്നാൽ നിന്റെ പ്രതിയോഗിയോടുകൂടെ വഴിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നേ വേഗത്തിൽ അവനോടു ഇണങ്ങിക്കൊൾക; അല്ലാഞ്ഞാൽ പ്രതിയോഗി നിന്നെ ന്യായാധിപന്നും ന്യായാധിപൻ ചേവകന്നും ഏല്പിച്ചിട്ടു നീ തടവിൽ ആയ്പോകും” (മത്തായി 5:23-24).

എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്തയാൾ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ, അനുരഞ്ജനത്തിന് വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്ത്യാനി ഉപേക്ഷിക്കരുത്, എന്നാൽ അനുതപിക്കാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സഹോദരനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. “നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ” (ലൂക്കാ 6:27) എന്ന് യേശു വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു.

സംഗ്രഹം

ബൈബിൾ ക്ഷമാപണം ഏകപക്ഷീയമായി നൽകപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് പാപിയുടെ മാനസാന്തരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ ക്ഷമ അനുരഞ്ജനത്തിലേക്കും ആത്മീയ സൗഖ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. കുറ്റവാളി അനുരഞ്ജനം തേടുകയും സഹോദരനെ മൃദുവായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കുറ്റവാളി തന്റെ പാപം മറികടന്നിട്ടില്ല, മറിച്ച് കുറ്റംവിധിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. തുടർന്ന്, ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും പാപമോചനം ലഭിക്കാൻ അനുതപിക്കാനുള്ള അവസരം അവനു ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ ന്യായവിധി ഒഴിവാക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 11:31-32). ഈ പ്രക്രിയ
ദൈവമക്കൾക്കിടയിൽ വിശുദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.