മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവം മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുമോ?

BibleAsk Malayalam

കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും

മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മേൽ പതിച്ചതിന് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷ മതലോകത്ത് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. പുറപ്പാട് 20:5-ലെ മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “അവരെ കുമ്പിടുകയോ സേവിക്കുകയോ അരുത്. എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവായ ഞാൻ, എന്നെ വെറുക്കുന്നവരുടെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെമേൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം സന്ദർശിക്കുന്ന അസൂയയുള്ള ദൈവമാണ്.

പാപത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫലങ്ങളും അതിന് നൽകപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയും

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇവിടെ അത്തരം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിനാൽ, മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പലരും നിഗമനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പാപപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫലങ്ങളും അതുമൂലം ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം.

ഒരാളുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ദൈവം മറ്റൊരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല (യെഹെസ്കേൽ 18:2-24). ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവമുമ്പാകെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. അതേ സമയം, ദൈവം പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ഒരു തലമുറയെ അതിന്റെ മുൻപിതാക്കന്മാരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അത് അവന്റെ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. സ്രഷ്ടാവ് (ഉല്പത്തി 1:21, 24, 25) സ്ഥാപിച്ച ഈ പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ്, ദൈവിക നീതി അടുത്ത തലമുറയുടെ “അകൃത്യത്തെ” സന്ദർശിക്കുന്നത്.

രോഗം, ആസക്തി, ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ, അജ്ഞത, തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദുശ്ശീലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. ദുഷ്ട വിഗ്രഹാരാധകരുടെ പിൻഗാമികളും ദുഷ്ടന്മാരുടെയും ദുരാചാരികളുടെയും സന്തതികൾ പൊതുവെ ശാരീരികവും ധാർമ്മികവുമായ പാപത്തിലൂടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിതച്ച വിത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനിതകപരമായി പ്രവണതകൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്ന പരിസ്ഥിതിയിലൂടെ ശീലങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പഠിക്കുന്നു.

ദൈവം നീതിമാനാണ്

കർത്താവ് സ്‌നേഹസമ്പന്നനും നീതിമാനും ആണെന്നതിന് നമുക്ക് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഓരോ വ്യക്തിയോടും നീതിപൂർവ്വം ഇടപെടാൻ നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കണം, ജനനത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ, പാരമ്പര്യ പ്രവണതകൾ, സ്വഭാവത്തിന്മേൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 87:6; ലൂക്കോസ് 12:47, 48; യോഹന്നാൻ 15:22; പ്രവൃത്തികൾ 17:30; 2 കൊരിന്ത്യർ 8:12). അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതും വളർത്തിയെടുത്തതുമായ തിന്മയുടെ എല്ലാ പ്രവണതകൾക്കും മേൽ ദൈവകൃപയാൽ വിജയം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവസാനമായി, കർത്താവ് പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ “സന്ദർശിക്കുന്നു” അല്ലെങ്കിൽ “തീരുമാനിക്കുന്നു” എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം, വെറുപ്പോടെയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ദുഷിച്ച പ്രവൃത്തി പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: