മത്തായി 5:13-16 വാക്യങ്ങളിൽ യേശു വിശ്വാസികളെ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മത്തായി 5:13-ൽ യേശു പറയുന്നു, “നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്; എന്നാൽ ഉപ്പിന് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ അത് എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യും? മനുഷ്യരാൽ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും നല്ലതല്ല” (മർക്കോസ് 9:49-50).

ഒരു കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം എന്ന നിലയിൽ ഉപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ട്. റഫ്രിജറേഷനും ഭക്ഷണം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ആധുനിക രീതികളും മുമ്പ്, ഉപ്പ്, മസാലകൾ എന്നിവ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പുരാതന ഫലസ്തീനിൽ ഉപ്പ് ഈ ആവശ്യത്തിനായി താളിക്കുക (ഇയ്യോബ് 6:6). സമാനമായി, സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മാറിക്കൊണ്ട് തന്റെ അനുയായികൾ സംരക്ഷകരാകണമെന്ന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷ തങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി വെക്കണം. അവർ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടാനല്ല, ആളുകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനാണ്.

ബലി സമ്പ്രദായത്തിലെ എല്ലാ യാഗങ്ങളിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് (ലേവ്യപുസ്തകം 2:13; യെഹെസ്കേൽ 43:24; മർക്കോസ് 9:49). ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ, വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം “ജീവനുള്ള, വിശുദ്ധവും, ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യവും” (റോമർ 12:1) ആയിരിക്കണം, കൂടാതെ അവർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ നീതിയാൽ ലവണീകരിക്കപ്പെടണം(ഉപ്പിട്ടതായിരിക്കണം).

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെയുള്ള സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തുടരുക എന്നത് ഉപ്പിന് ഉപ്പിന്റെ കാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും ഉപ്പായി കണക്കാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അസാധ്യമാണ്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പേരിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ, അവന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ ദേശീയത പരിഹാസ്യമാകും. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കാത്തിടത്തോളം അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല. ഏറ്റുപറയപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, മത്തായി 5:13-ലെ വാക്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ “ഒന്നിനും നല്ലതല്ല”.

ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേരുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തനിക്കില്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കാണാനും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി, അവന്റെ സത്യത്തിന്റെ ഉറവയിൽ നിന്ന് കുടിക്കാനും അവന്റെ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും യേശു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു (മത്തായി 5:16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.