BibleAsk Malayalam

മതം മാറിയ ശേഷവും ഞാൻ ആസക്തി തുടർന്നു. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ?

ചോദ്യം: ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം, മുപ്പതു വർഷത്തിലേറെയായി ഞാൻ ആസക്തി നിറഞ്ഞ പാപ സ്വഭാവത്തിൽ തുടർന്നു. ക്രിസ്തു എന്നെ നയിച്ചിടത്തേക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു, പഠിച്ചു, പഠിപ്പിച്ചു, പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ, ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ?

ഉത്തരം: ഇത് പത്രോസിന്റെ അനുഭവം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നപ്പോൾ, പത്രോസ് സ്വയം ഇച്ഛാശക്തിയോടെ പോരാടി, യേശുവിന്റെ എളിമയുള്ള അനുസരണ ജീവിതത്തിന് വിപരീതമായി (ഫിലിപ്പിയർ 2:8). പത്രോസ് യേശുവുമായി ഒരു രക്ഷാകരമായ ബന്ധം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും (ലൂക്കോസ് 5:8, 10), തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് വഴിയിൽ ധാരാളം കുരുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആത്മീയ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യത്തിന് ഒരു നിമിഷം പത്രോസിനെ പ്രശംസിച്ചു, അടുത്ത നിമിഷം അവൻ സാത്താനെപ്പോലെ ശാസിച്ചു (മത്തായി 16:17, 23). അവൻ തന്റെ പഴയ രീതികളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും തെറ്റുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു (മത്തായി 26:75), അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് താൻ മരിക്കുമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു (മത്തായി 26:35).

നാം ബോധപൂർവം പാപം ചെയ്യാനും ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കാനും തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നാമും ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ, അവനെ നാണം കെടുത്തുന്നു (എബ്രായർ 6:6). പത്രോസിന്റെ പാപം നിമിത്തം, നമ്മളെപ്പോലെ അവനും യേശുവിനോട് സത്യസന്ധമായ ഒരു സംഭാഷണം ആവശ്യമായിരുന്നു. കടൽത്തീരത്ത് വച്ച് പത്രോസ് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ, യേശു പത്രോസിനോട് മൂന്ന് തവണ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു (യോഹന്നാൻ 21:15-17). “സ്നേഹം” എന്ന വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം കാരണം ഈ കഥയിൽ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിലതുണ്ട്.

“നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ?” എന്ന് യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഗ്രീക്കിൽ പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്നെ അഗാപോവോ?” ഈ സ്‌നേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥമായും പൂർണ്ണമായും, നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. പത്രോസ് യേശുവിനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിനക്ക് അറിയാം” എന്നാൽ “ഫിലിയോ” എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് ഒരു സഹോദര സ്നേഹമാണ്, അത് വളരെ കുറഞ്ഞ അടുപ്പവും ആഴം കുറഞ്ഞതുമാണ്. ഇത് ആരെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ അംഗീകരിക്കുന്നതിനോ സമാനമാണ്. “അഗപാവോ” അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് യേശു വീണ്ടും പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, “ഫിലിയോ” യേശുവിനെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പീറ്റർ വീണ്ടും പ്രതികരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം, യേശു പത്രോസിനോട് “ഫിലിയോ” അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു, “ഫിലിയോ” മാത്രമാണ് താൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചതെന്ന് പത്രോസ് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നു. യേശുവിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, താൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പക്വത അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന വസ്‌തുത പത്രോസിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിവന്നു.

അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ (18-19), യേശു പത്രോസിന്റെ ഭാവി കാണുകയും, പത്രോസ് ഭൂതകാലത്തിൽ സ്വയം ഇച്ഛിച്ചിരിക്കെ, ഒടുവിൽ അവൻ ദൈവഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയും ദൈവത്തോടുള്ള തന്റെ പരമമായ സ്നേഹത്തിന് മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. പത്രോസ് ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായി “അഗപാവോ” യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കും. ഒടുവിൽ പാപത്തെയും സ്വയത്തെയും മറികടക്കാനുള്ള പത്രോസിന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ദൈവം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അനുഭവത്തിന് ശേഷവും പത്രോസ് ചില തെറ്റുകൾ വരുത്തി, ശാസന ആവശ്യമായിരുന്നു (ഗലാത്യർ 2:11), എന്നാൽ അവൻ കൃപയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, അത് ചെയ്യാൻ അവൻ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു (2 പത്രോസ് 3:18). പത്രോസ് ഒടുവിൽ സ്വയം ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള തന്റെ പാപത്തെ മറികടക്കുകയും യേശുവിനുവേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു.

പാപത്തോട് മല്ലിടുമ്പോഴും പാപം ജയിക്കുന്നതുവരെ തളരാത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥ അനുയായിയായ പത്രോസിനെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 24:16). നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അവനുമായി ഒരു രക്ഷാകരമായ ബന്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു (റോമർ 10:9). ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടുന്നില്ല (കൊലോസ്യർ 1:6), എന്നാൽ നാം അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷാബന്ധത്തിൽ തുടരാനാവില്ല (2 പത്രോസ് 2:20). സ്‌നേഹത്തിൽ, ഈ പാപകരമായ ആസക്തി പൂർണമായി അവനിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനും അതിനെ അതിജീവിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം (എബ്രായർ 10:26-27, വെളിപാട് 3:5).

നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ നമുക്ക് പാപത്തെ ജയിക്കാനാവില്ല, എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ, അവനിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവൻ തന്റെ ശക്തി നൽകുന്നു, നാം അവനിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നാം വിജയികളാകും (യോഹന്നാൻ 15:4-11).

“ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു: ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നേ” (1 യോഹന്നാൻ 5:4).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: