ബേൽശസ്സർ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നവബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായ നബോണിഡസിന്റെ ആദ്യജാതനായ പുത്രനായിരുന്നു ബേൽശസ്സർ. ബാബിലോണിയൻ നാമമായ Bêl-shar-uṣur എന്നാൽ “ബെൽ, രാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുക!” ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഭരണകാലത്ത് സേവിച്ചു (ദാനിയേൽ 5). യഹൂദയെ കീഴടക്കുകയും അതിലെ വിശുദ്ധ ദേവാലയ പാത്രങ്ങളും അതിലെ ഭൂരിഭാഗം നിവാസികളെയും തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത നെബൂഖദ്‌നേസർ രാജാവ് ഡാനിയേലിനെ പിടികൂടി (ദാനിയേൽ 1). ബേൽശസ്സർ നെബൂഖദ്‌നേസറിനെ “അച്ഛൻ” എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്നു (ദാനിയേൽ 5:13).

പശ്ചാത്തലം

നെബൂഖദ്‌നേസർ ഒരു അഭിമാനിയായ രാജാവായിരുന്നു, എന്നാൽ കർത്താവ് അവനെ താഴ്ത്തി, കർത്താവാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്ന് അവൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു (ദാനിയേൽ 4:34-37). നിർഭാഗ്യവശാൽ, ബേൽശസ്സർ നെബൂഖദ്‌നേസറിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നില്ല, കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ സ്വയം താഴ്ത്തിയില്ല. തന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ മരണത്തിന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം, ബേൽശസ്സർ തന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു വിരുന്നിൽ “സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വെങ്കലത്തിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും മരത്തിന്റെയും കല്ലിന്റെയും ദൈവങ്ങളെ സ്തുതിച്ചു”. അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ വ്യാജദൈവങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ യഹൂദ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും പാത്രങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചു (ദാനിയേൽ 5:1-4).

മെനെ, മെനെ, ടെക്കൽ, ഉപാർസിൻ

ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾക്കുള്ള നഗ്നമായ അനാദരവായിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി സ്രഷ്ടാവിനെതിരായ അവന്റെ എതിർപ്പിന്റെ മൂർദ്ധന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, വിരുന്നിനിടയിൽ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് ചുവരിൽ എഴുതിയ ഒരു ദിവ്യസന്ദേശം കർത്താവ് അവന് അയച്ചു: “മെനേ, മെനേ, തെക്കേൽ, ഉപഹാർസിൻ” (ദാനിയേൽ 5:5, 25).

രാജാവ് അത്യധികം ഭയപ്പെട്ടു, ഈ എഴുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തന്റെ എല്ലാ വിദ്വാന്മാരെയും ജ്യോതിഷക്കാരെയും വിളിച്ചു, “ഈ എഴുത്ത് വായിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നോട് പറയുന്നവൻ ധൂമ്രവസ്ത്രം ധരിക്കുകയും കഴുത്തിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ ചങ്ങല ധരിക്കുകയും ചെയ്യും” എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയാക്കും” (വാക്യം 7). എന്നാൽ എഴുത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സമയത്ത്, രാജ്ഞി ഡാനിയേലിനെയും നെബൂഖദ്‌നേസർ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അവന്റെ കഴിവിനെയും ഓർത്തു. ബേൽശസ്സർ അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു (ദാനിയേൽ 5:10-12).

വ്യാഖ്യാനം

ഡാനിയേലിനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അവന്റെ സഹായത്തിനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമ്മാനങ്ങൾ നിരസിച്ചു. ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മലിനമാക്കിയ രാജാവിന്റെ അഹങ്കാരത്തിനെതിരെയുള്ള സന്ദേശമാണ് ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതെന്ന് ഡാനിയേൽ വിശദീകരിച്ചു. ചുവരിലെ വാക്കുകൾ ദാനിയേൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു: മെനെ എന്നാൽ “ദൈവം നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നാളുകൾ എണ്ണി, അതിനെ അവസാനിപ്പിച്ചു” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. “നിങ്ങളെ തുലാസിൽ തൂക്കി, കുറവുള്ളവനായി കാണപ്പെട്ടു” എന്നാണ് ടെക്കൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഉപാർസിൻ എന്നാൽ “നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ട് മേദ്യർക്കും പേർഷ്യക്കാർക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (ദാനിയേൽ 5:17-28).

ദൈവം മുമ്പ് പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആ രാത്രിയിൽ മേദോ-പേർഷ്യയിലെ രാജാവായ മഹാനായ സൈറസ് ബാബിലോണിനെ കീഴടക്കി നഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് പിച്ചള കവാടങ്ങളിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു (യെശയ്യാവ് 45:1). അവന്റെ സൈന്യം നദീതടത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ബാബിലോണിയൻ സൈന്യത്തെ മറികടന്നു. “അന്നു രാത്രി തന്നെ ബാബിലോണിയരുടെ രാജാവായ ബേൽശസ്സർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മേദ്യനായ ദാരിയസ് രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു” (ദാനിയേൽ 5:29-30). ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബേൽശസ്സരിന്റെ കഥയും അവസാനവും ഇതാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.