ബുളിമിയയെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബുളിമിയ ഒരു ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടാണ്, ഇത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വയർ ഒഴിയുന്നതിനെയുമാണ്. ബുളിമിയയുമായി മല്ലിടുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും നിസ്സഹായത അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഈ അസുഖം ബാധിച്ചവരെ പൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്താനും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (ഗലാത്യർ 5:1). വാസ്തവത്തിൽ, ദൈവത്തിന് അവരുടെ മനസ്സും ശരീരവും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും (യെശയ്യാവ് 1:18) അവരെ തന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാൻ (ഉല്പത്തി 1:27).

യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നെക്കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:5). ബുളിമിയയ്‌ക്കെതിരായ വിജയം അനുഭവിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ആദ്യം വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കർത്താവ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, നിങ്ങൾ “പൂർണ്ണജയം പ്രാപിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു” (എബ്രായർ 7:25), “ജയിക്കുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ” (റോമർ 8:37), “എപ്പോഴും വിജയം” (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14).

രണ്ടാമതായി, ബലഹീനതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, അവന്റെ വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അവനുമായി ദൈനംദിന ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അവന്റെ വചനത്തിൽ അനന്തമായ ശക്തിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദിവസേന ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വിജയം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. “ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും…” (യോഹന്നാൻ 15:5). “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13) എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിലല്ല നിങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നതെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (1 പത്രോസ് 3:3). എന്തെന്നാൽ, “കർത്താവ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു” (1 സാമുവൽ 16:7). ദൈവം നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, അവൻ തന്റെ മകനെ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കാൻ അയച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16). അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്നതിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കുക, “നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ല, കാരണം ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:19-20 NIV).

മൂന്നാമതായി, വൈദ്യചികിത്സ ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തോടെ അമേരിക്കയിലെ ഭക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പഠന സംഘടന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുളിമിയയെ മറികടക്കാൻ ക്രിയാത്മകമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം. നിങ്ങളെ വൈകാരികമായി നയിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ നിന്ന് സഹായവും തേടുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment