പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസ്സത്തിന് വഴിതെളിച്ചവർ പത്ത് കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പത്ത് കൽപ്പനകൾ – ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകളെ – ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം: സംബന്ധിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പയനിയർമാരിൽ നിന്നുള്ള ചില ഉദ്ധരണികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ

ദൈവത്തിന്റെ പത്തുകല്പന നിയമം ഞാൻ നിരസിക്കണമെന്ന്  എങ്ങനെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ അതിശയിക്കുന്നു. നിയമം ഇല്ലാത്തിടത്ത് പാപം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനാകുമോ?…നിയമം റദ്ദാക്കുന്നവൻ ആരായാലും” നിർബന്ധമായും, പാപവും ഇല്ലാതാക്കുക.” ലൂഥറുടെ കൃതികൾ

(trans., Weimer ed.), Vol. 50, pp. 470-471; ആദ്യ പതിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ Spiritual Antichrist, pp. 71, 72.

ജോൺ കാൽവിൻ

“ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവ് നമ്മെ നിയമത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതായി നാം സങ്കൽപ്പിക്കരുത്, കാരണം അത് ഭക്തിയും വിശുദ്ധവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ നിയമമാണ്, അതിനാൽ, അത് സ്വീകരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നീതി പോലെ മാറ്റമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. , സ്ഥിരവും ഏകീകൃതവുമാണ്.” സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഹാർമണിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം, വാല്യം. 1, പേ. 277.

ജോൺ വെസ്ലി

“‘ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു'” [മത്തായി 5:17] …മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൈമാറിയ ആചാരപരമായ അല്ലെങ്കിൽ  അനുഷ്ടാനപരമായ  നിയമം. , ദൈവാലയത്തിലെ  പഴയ യാഗങ്ങളോടും ശുസ്രൂഷകളോടും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉത്തരവുകളും കൽപ്പനകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവ് തീർച്ചയായും വന്നത് നശിപ്പിക്കാനും  അവസാനിപ്പിക്കാനും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാനുമല്ല…

എന്നാൽ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന, പ്രവാചകന്മാർ നടപ്പിലാക്കിയ ധാർമ്മിക നിയമം അവൻ എടുത്തുകളഞ്ഞില്ല.

ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പിൻവലിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആയിരുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ ഒന്നാം വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം. കൂടാതെ ഇത് ഒരിക്കലും ലംഘിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിയമമാണ്, അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ആചാരപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ടാനപരമായ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അടിത്തറയിലാണ് ധാർമികത നിയം നിലകൊള്ളുന്നത്. അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവരും കഠിനഹൃദയള്ളവരുമായ ആളുകൾക്ക് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണത്തിനായി മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതു; എന്നാൽ ഇത് ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ എഴുതിയത്, ‘കൽപ്പലകകളിലല്ല,’ എല്ലാ മനുഷ്യമക്കളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ, അവർ സ്രഷ്ടാവിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ. എന്നിരുന്നാലും, ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാപത്താൽ വികലമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിലും എല്ലാ പ്രായത്തിലും പ്രാബല്യത്തിൽ നിലനിൽക്കണം; സമയത്തെയോ സ്ഥലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറാൻ ബാധ്യതയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെയും അവ തമ്മിലുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത ബന്ധത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗിരിപ്രഭാഷണം, പ്രഭാഷണം 6, നിരവധി അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ (1810), പേജ് 75-76.

ഡ്വൈറ്റ് എൽ മൂഡി

“ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ബൈബിളിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ കുരച്ചേക്കാം, എന്നാൽ പത്തു കൽപ്പനകളിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അവിശ്വാസികൾ നിയമദാതാവിനെ പരിഹസിക്കുകയും നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ചവനെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യാം, എന്നാൽ കൽപ്പനകൾ ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല … അവ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളായി നിലനിൽക്കും … പത്തു കൽപ്പനകൾ ഇപ്പോഴും കെട്ടുറപ്പുള്ളതാണെന്നും അവയുടെ ലംഘനത്തിന് ഒരു ശിക്ഷയുണ്ടെന്നും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം… യേശു ഒരിക്കലും നിയമത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അപലപിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ അവ അനുസരിക്കാത്തവരെ അവൻ കുറ്റം വിധിച്ചു [മത്തായി 5:17 കാണുക. -19].” വെയ്‌ഡ് ആൻഡ് വാണ്ടിംഗ്, പേജ്. 11, 16, 15.

ചാൾസ് സ്പർജൻ

“യേശു വന്നത് നിയമം മാറ്റാനല്ല, മറിച്ച് അത് വിശദീകരിക്കാനാണ് വന്നത് [മത്തായി 5:17-19 കാണുക],  അത് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആ വസ്തുത തന്നെ കാണിക്കുന്നു, കാരണം റദ്ദാക്കിയ കാര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല … കൂടാതെ അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരു കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോയി: അതിന്റെ ആത്മീയ സ്വഭാവം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് യഹൂദർ പാലിച്ചിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘നീ കൊല്ലരുത്’ എന്ന കൽപ്പന കൊലപാതകത്തെയും നരഹത്യയെയും വെറുതെ വിലക്കുകയാണെന്ന് അവർ കരുതി: എന്നാൽ കാരണമില്ലാത്ത കോപം നിമിത്തം  നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും കഠിനമായ വാക്കുകളും ശാപങ്ങളും ശത്രുതയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും മറ്റെല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും കൊലപാതകത്തിന് തുല്യമെന്ന്  രക്ഷകൻ കാണിച്ചു. അവ കൽപ്പനയാൽ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [മത്തായി 5:21, 22 കാണുക].” ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ശാശ്വതത, പേജ് 4-7.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments