പുതിയ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പുതിയ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 2:9). പുതിയ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസികൾ എന്ത് അനുഭവിക്കുമെന്നും എന്തുചെയ്യുമെന്നും വിവരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ ഇതാ:

1-നിത്യസന്തോഷം നേടുക: “കർത്താവിന്റെ മോചനദ്രവ്യം ഗാനങ്ങളോടും നിത്യസന്തോഷത്തോടുംകൂടെ സീയോനിലേക്ക് വരും” (യെശയ്യാവ് 35:10).

2-മരണമോ ദുഃഖമോ അനുഭവിക്കരുത്: “ഇനി മരണമില്ല, ദുഃഖവും കരച്ചിലും ഉണ്ടാകില്ല” (വെളിപാട് 21:4).

3- നമ്മുടെ സ്നേഹവാനായ പിതാവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക: “ഒരു അമാവാസി മുതൽ മറ്റൊന്നിലേക്കും ഒരു ശബ്ബത്ത് മുതൽ മറ്റൊന്നിലേക്കും, എല്ലാ ജഡങ്ങളും എന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായി വരും” (യെശയ്യാവ് 66:23).

4-ദൈവം ഒരുക്കിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുക: “എന്നേക്കും ആനന്ദങ്ങൾ ഉണ്ട്” (സങ്കീർത്തനം 16:11).

5-മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ: “നഗരത്തിന്റെ തെരുവുകൾ തെരുവുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും” (സഖറിയാ 8:5).

6-പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുക: “മരുഭൂമി … റോസാപ്പൂവ് പോലെ പൂക്കും” (യെശയ്യാവ് 35:1).

7-സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ പണിയുക: “അവർ (വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ) വീടുകൾ പണിതു വസിക്കും; അവർ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അവയുടെ ഫലം തിന്നും. എന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി ദീർഘകാലം ആസ്വദിക്കും” (യെശയ്യാവ് 65:21-22).

8-അസുഖമില്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക: “ഞാൻ രോഗിയാണെന്ന് നിവാസികൾ പറയില്ല” (യെശയ്യാവ് 33:24). “അപ്പോൾ കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറക്കും, ബധിരരുടെ ചെവി അടഞ്ഞുപോകും. അപ്പോൾ മുടന്തൻ മാനിനെപ്പോലെ ചാടും, ഊമന്റെ നാവ് പാടും” (ഏശയ്യാ 35:5, 6).

9-ഏറ്റവും അനുകൂല ഊർജം ഉണ്ടായിരിക്കുക: “അവർ (വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ) കഴുകന്മാരെപ്പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും, അവർ ഓടി തളർന്നുപോകില്ല, ​​അവർ തളർന്നുപോകാതെ നടക്കും” (യെശയ്യാവ് 40:31).

10-ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുക: “ചെന്നായ് ആട്ടിൻകുട്ടിയോടുകൂടെ വസിക്കും … ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അവയെ നയിക്കും” (യെശയ്യാവ് 11:6).

പുതിയ ഭൂമിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, വിവരണാതീതമായ അത്ഭുതവും സൗന്ദര്യവും, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷവും, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിത്യഭവനവും നമ്മുടെ പരിമിതമായ മനസ്സിന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം അറിവുകളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment