പിശാചിന് നമ്മുടെ തലയിൽ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ ഇടാൻ കഴിയുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കും പിശാച് ഉത്തരവാദിയാണ്. ദുഷിച്ച ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു. മത്തായി 15:19-ൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ദുഷ്‌ചിന്തകൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, വ്യഭിചാരങ്ങൾ, പരസംഗം, മോഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം, ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽനിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്.

പ്രലോഭനം അതിൽത്തന്നെ പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു (മർക്കോസ് 1:13; ലൂക്കോസ് 4:1-13) എന്നാൽ അവൻ പാപം ചെയ്തില്ല (എബ്രായർ 4:15). ഒരു വ്യക്തി പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പാപം സംഭവിക്കുന്നത്. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, “പക്ഷികളെ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവയെ തടയാൻ കഴിയും.” പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങുന്നത് സാധാരണയായി മനസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നു (റോമർ 1:29; മർക്കോസ് 7:21-22; മത്തായി 5:28). ഒരുവൻ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങുമ്പോൾ, ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് പകരം ജഡത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് പ്രകടമാകുന്നത് (എഫേസ്യർ 5:9; ഗലാത്യർ 5:19-23).

“യൂദാസിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചു” (ലൂക്കോസ് 22:3) എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, അവൻ തന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിനും അവൻ തന്റെ യജമാനനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിനും വേണ്ടി പിശാചിന്റെ പ്രേരണകൾക്ക് വഴങ്ങി. പിശാച് യൂദാസിന് ചിന്തകൾ നൽകിയെങ്കിലും, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി യൂദാസ് മാത്രമാണ്. യാക്കോബ് 1:14 പറയുന്നു, ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവനവന്റെ മോഹത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ. എന്തെന്നാൽ, “കാമം ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ അത് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു: പാപം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു” (വാക്യം 15).

അതിനാൽ, പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ എല്ലാ ഉത്സാഹത്തോടെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവകൾ ഒഴുകുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 4:23). കർത്താവ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വസിക്കുന്നതിനും അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ “നമുക്ക് (ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ്) ഉണ്ടാകും” (1 കൊരിന്ത്യർ 2:16).

ദുഷിച്ച ചിന്തകൾക്കെതിരെ നമുക്ക് പൂർണമായ വിജയം നൽകാനാണ് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചത് (എബ്രായർ 9:13-14). എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് ചെയ്യാൻ അവൻ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. “ഒടുവിൽ, സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായത്, സത്യസന്ധമായത്, നീതിയുള്ളത്, ശുദ്ധമായത്, മനോഹരം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം. എന്തെങ്കിലും പുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സ്തുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക” (ഫിലിപ്പിയർ 4:8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.