പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൈവദൂഷണം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൈവദൂഷണം, അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം, സത്യത്തിനെതിരായി മുന്നേറുന്ന പ്രതിരോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് അതിനെതിരായ അന്തിമവും മാറ്റാനാകാത്തതുമായ തീരുമാനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി സ്വന്തം പ്രവൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നത്‌ പൂർണ്ണ അറിവോടെയാണ് .

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളോടുള്ള നിരന്തര പ്രതിരോധത്താൽ മനസ്സാക്ഷി ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ മാരകമായ തീരുമാനമെടുത്തതായി ഒരുവന് അറിയില്ലായിരിക്കാം. “മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം” ചെയ്തു എന്ന ഭയത്താൽ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട്.

മനസ്സാക്ഷിയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനും പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കാനും രണ്ട് വഴികളിലൂടെ കഴിയും: അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാറ്റുന്ന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങുകയും തന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിശ്ശബ്ദനാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശോധന ചെയ്യുകയും അതിന്റെ വേദനാജനകമായ പ്രേരണകളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. “ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്, അവനാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദിവസത്തിനായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു” (എഫേസ്യർ 4:30).

രണ്ടാമത്തെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്നെന്നേക്കുമായി നിർവികാരമാണ്, അവൻ അനുതപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവിക കൃപയുടെ പരിധിക്കപ്പുറം മനഃപൂർവം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ നിരന്തരമായ തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തിന്മ ഒടുവിൽ നല്ലതായി കാണപ്പെടുന്നു, നല്ലത് തിന്മയായി കാണപ്പെടുന്നു. “തിന്മെക്കു നന്മ എന്നും നന്മെക്കു തിന്മ എന്നും പേർ പറകയും ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചവും വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടും ആക്കുകയും കൈപ്പിനെ മധുരവും മധുരത്തെ കൈപ്പും ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു അയ്യോ കഷ്ടം!; അവർ ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചവും വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടും ആക്കി; കയ്പ്പിനു പകരം മധുരവും മധുരത്തിന് പകരം കയ്പ്പും കൊടുക്കുന്നവർ!” (യെശയ്യാവ് 5:20 മീഖാ 3:2). അങ്ങനെയാണ് പാപത്തിന്റെ വിഡ്ഢിത്തം.

മനസ്സാക്ഷിയെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെട്ട വെളിച്ചത്തോട് അനുസരിച്ചു ജീവിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ദൈവം ഇത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്. അത് അവഗണിക്കുന്നത് ഒരുവന്റെ രക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള ബോധപൂർവവും നിരന്തരവുമായ അനുസരണക്കേട് ഒടുവിൽ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശീലമായി മാറുന്നു. ഇതിനെ “ഹൃദയം കഠിനമാക്കൽ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 4:21).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.