നിങ്ങൾ ഓ എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കുകയാണെന്നാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഓ എന്റെ ദൈവമേ

OMG എന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് “ഓ എന്റെ ദൈവമേ!” കൂടാതെ, “ഗോഷ്” എന്ന പദം “ദൈവം” എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് പരിഷ്കരിച്ചതാണ്, കൂടാതെ “ഗീസ്” അഥവാ ജീസ് എന്ന വാക്ക് (ആശ്ചര്യമോ നിരാശയോ മോഹഭംഗം ശല്യമോ ആകാംക്ഷയോ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അനൗപചാരിക വാക്കാണ്.) “യേശു” അഥവാ (ജീസസ്) നാമത്തിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരമാണ്. ഈ ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ ഭാഷയിൽ അനായാസേന ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരുപക്ഷേ അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാതെ. എന്നിരുന്നാലും, അവ നമ്മുടെ ദൈനംദിന വാക്കുകളുടെ ഭാഗമാകരുത്.

മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന

ദൈവത്തിന്റെ നാമം വെറുതെ പറയുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് പത്തു കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാണ്. കർത്താവ് ആജ്ഞാപിച്ചു:

പുറപ്പാട് 20:7

മൂന്നാം കൽപ്പനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഭക്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് (സങ്കീർത്തനം 111:9; സഭാപ്രസംഗി 5:1, 2). സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, അവന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന്റെയോ അതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരിന്റെയോ (അതായത്. OMG) അശ്രദ്ധമായോ, അപ്രധാനമായോ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കും.

ശരിയായ ക്രിസ്തീയ സംഭാഷണ രീതി

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു, “നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് അനാരോഗ്യകരമായ സംസാരം പുറപ്പെടരുത്, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രചോദനം പകരുന്നത് മാത്രം, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും” (എഫേസ്യർ 4:29). അതിനാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ അസഭ്യമായ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ. അവന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “നിങ്ങൾ വാക്കിനാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ എന്തു ചെയ്താലും, എല്ലാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുക, അവനിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക” (കൊലോസ്യർ 3:17).

അതുപോലെ, അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത നാവിന്റെ സ്വഭാവം നൽകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു: “നാവുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെയും പിതാവിനെയും സ്തുതിക്കുന്നു, അതിലൂടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ശപിക്കുന്നു. അതേ വായിൽനിന്നും സ്തുതിയും ശാപവും പുറപ്പെടുന്നു. എന്റെ സഹോദരന്മാരേ, ഇത് പാടില്ല. ഒരേ നീരുറവയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലവും ഉപ്പുവെള്ളവും ഒഴുകാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ സഹോദരന്മാരേ, അത്തിമരത്തിന് ഒലീവും മുന്തിരിവള്ളിക്ക് അത്തിപ്പഴവും വഹിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരു ഉപ്പു നീരുറവയ്ക്കും ശുദ്ധജലം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല” (യാക്കോബ് 3:9-12).

അവസാനമായി, അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പഠിപ്പിച്ചു, “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നല്ല ദിനങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ നാവിനെ തിന്മയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം” അല്ലെങ്കിൽ അപ്രസക്തമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. (1 പത്രോസ് 3:10). (1 പത്രോസ് 3:10).

ദൈവം നാവിന്റെ മേൽ വിജയം നൽകുന്നു

നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകുന്നുവെന്നത് സന്തോഷവാർത്ത. എന്നാൽ നാവിനെ മെരുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ചിന്തകളെ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കണം (2 കൊരിന്ത്യർ 10:5). മനസ്സിനെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം തന്റെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റത്തിനായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണം (യാക്കോബ് 1:14). “തന്റെ നാവ് അടക്കിനിർത്താൻ” ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 141:3-ൽ ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിക്കാം, “കർത്താവേ, എന്റെ വായ്‌ക്ക് ഒരു കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തേണമേ; എന്റെ അധരങ്ങളുടെ വാതിൽ കാവൽ നിൽക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.