നിങ്ങൾക്ക് പർവതങ്ങളെ നീക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചലിക്കുന്ന പർവതങ്ങളുടെ അർത്ഥം സന്ദർഭോചിതമാണ്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ രോഗശാന്തിയുടെ അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിന് മറുപടിയായി തന്റെ അനുയായികൾക്ക് മലകൾ നീക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ അപസ്മാരം ബാധിച്ച മകനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു, “… അവനെ ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ.” അവൻ ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു, അതു അവനെ വിട്ടു; ആ നാഴിക മുതൽ കുട്ടി സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു (മത്തായി 17:14-18).

ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് സ്വകാര്യമായി ചോദിച്ചു, “എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല? (വി. 19). അവൻ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “നിങ്ങൾക്കു കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പർവ്വതത്തോടു ‘ഇവിടെനിന്നു അങ്ങോട്ടു മാറുക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു നീങ്ങിപ്പോകും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമാകില്ല” (മത്തായി 17:20, മത്തായി 21:21; ലൂക്കോസ് 17:6).

യേശു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ആലങ്കാരിക പർവതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. എന്തെന്നാൽ, അവൻ ഒരിക്കലും അക്ഷരീയ പർവതങ്ങളെ നീക്കിയിട്ടില്ല, അവന്റെ അനുയായികൾ അത് ചെയ്യാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. ലോകത്തോട് സുവാർത്ത പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള തന്റെ മഹത്തായ നിയോഗത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി (യെശ. 45:18; 55:8-11). എന്തെന്നാൽ, “ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്” (മത്താ. 19:26).

കടുക് വിത്ത് ആരംഭിത്തിൽ ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവന്റെ ശക്തിയാണ്, ശരിയായ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് വളരും. വിശ്വാസം കൈവശം വെയ്ക്കൽ, അളവിൽ കാര്യമല്ല, ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് സുപ്രധാനം. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ സത്യസന്ധതയാണ്. ഒന്നുകിൽ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അസാധ്യമായത് നിറവേറ്റാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ വിശ്വാസം മതിയാകും (മർക്കോസ് 11:23).

പലപ്പോഴും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം അവൻ “ഭയമുള്ളവനും” “കുറച്ച് വിശ്വാസവും” ഉള്ളവനുമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരിലുള്ള വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും വേണം (മത്തായി 8:26). ക്രിസ്തു കാറ്റിനെയും കടലിലെ തിരകളെയും ശാന്തമാക്കിയതുപോലെ, മനുഷ്യാത്മാവിനെ പലപ്പോഴും വീശുന്ന ജീവിത കൊടുങ്കാറ്റുകളെ പുറത്താക്കാൻ അവനു കഴിയും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.