നമ്മുടെ പാപം ദൈവത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം തീർച്ചയായും പാപത്താൽ ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, പാപമാണ് അവന്റെ ജനത്തെ തന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് (യെശയ്യാവ് 59:2). ദൈവം ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായി സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:31). അവൻ ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:27). എന്നാൽ അവർ അവനെ അനുസരിക്കാതെ സാത്താന് വഴങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർണമായ ലോകം നശിച്ചു. പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും മരണവുമായിരുന്നു. “അതിനാൽ, ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തതിനാൽ മരണം എല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിച്ചു” (റോമർ 5:12). പാപം ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയെ നശിപ്പിച്ചു.

ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ദയനീയമായ വീണുപോയ അവസ്ഥ കണ്ടു, അനന്തമായ അനുകമ്പയാൽ പ്രേരിതനായി. കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവസ്നേഹത്തിന് അതിരുകളില്ല. “സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് – ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, സഹകരിക്കുക (യോഹന്നാൻ 1:12). ദൈവത്തിന്റെ നന്മയാണ് മനുഷ്യരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് “അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നടത്തുന്നു എന്നു അറിയാതെ നീ അവന്റെ ദയ, ക്ഷമ, ദീർഘക്ഷാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നുവോ?” (റോമർ 2:4). കഠിനഹൃദയങ്ങളെ ഉരുകുന്നതും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതും പാപികളെ വിശുദ്ധരാക്കുന്നതും അവന്റെ സ്നേഹമാണ്.

നമ്മുടെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം (1 പത്രോസ് 1:16) പാപത്താൽ വ്രണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവൻ തന്റെ മക്കളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, “ആകയാൽ ദുർന്നടപ്പു, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമ്മോഹം, വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പിൻ. ഈ വകനിമിത്തം ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെമേൽ വരുന്നു” (കൊലോസ്യർ 3:5-6). ദൈവവുമായുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നീതിയോടെ ജീവിക്കാൻ നയിക്കും (റോമർ 8:11-13), അവന്റെ ദൈനംദിന പെരുമാറ്റം ദൈവത്തോടുള്ള അവന്റെ മനോഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈവം തന്റെ നിത്യജീവന്റെ എല്ലാ സൗജന്യ ദാനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ പാപത്തിൽ പിശാചിനെ പിന്തുടരാൻ ശഠിക്കുന്നവർ ഒടുവിൽ അവനോടൊപ്പം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. “അതേ വചനത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും തീയ്‌ക്കായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അഭക്തരുടെ ന്യായവിധിയുടെയും നാശത്തിന്റെയും ദിവസത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു” (2 പത്രോസ് 3:7).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment