ദൈവമെ കഷ്ടം (god damn) എന്ന് പറയുന്നത് പൊറുക്കാനാവാത്ത പാപമാണോ അതോ മൂന്നാം കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു; തന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല” എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് കർത്താവിന്റെ നാമം ഒരു വൃഥാവിലുള്ള വാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. (പുറപ്പാട് 20:7).

മൂന്നാം കൽപ്പനയുടെ ഏക ഉദ്ദേശം ഭക്തിയെ ഉപദേശിക്കുക എന്നതാണ് (സങ്കീ. 111:9; സഭാ. 5:1, 2). മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന നാം ഒഴിവാക്കേണ്ട വാക്കുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധയ്ക്കും ആവശ്യമാണ്. (മത്താ. 12:34-37).

മാധ്യമങ്ങളും ടെലിവിഷനും “ദൈവനാമം” അനാദരവും അനുചിതവുമായ വിധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനകീയമാക്കി. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, യഹൂദ ജനത “യഹോവ” എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു, കാരണം ഇത് എല്ലാ ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഉച്ചരിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമമായിരുന്നു. ഇന്ന്, ദൈവനാമം യാതൊരു ഭക്തിയുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സത്യദൈവത്തെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും സേവിക്കാതെ, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവനെ സേവിക്കുന്നവർ, അവന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന്റെ അശ്രദ്ധയോ പരുഷമോ അനാവശ്യമോ ആയ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കും. അവർ അശ്ലീലമോ ശാപമോ നിർവികാരമായ ഭാഷയോ സംസാരിക്കില്ല, കാരണം അത് മതത്തിന്റെ ജീവചൈതന്യത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ദയയുടെ അഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ അശ്രദ്ധമായ ഉപയോഗം അവനോടുള്ള സ്‌നേഹമില്ലായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പിയർ 4:8-ൽ, ചിന്തയിലും വാക്കിലും ദൈവഭക്തിക്കായി പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു: “ഒടുവിൽ, സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായത്, ശ്രേഷ്ഠമായത്, നീതിയുള്ളത്, ശുദ്ധമായത്, മനോഹരം, എന്തും. നല്ല റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും പുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സ്തുത്യർഹമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക.

ഒരു ധാർഷ്ട്യമുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത് പൊറുക്കാനാവാത്ത പാപമല്ല, കാരണം പറയുന്ന വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ദൈവത്തോട് ക്ഷമാപണവും ശുദ്ധീകരണവും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, “നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽനിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9). ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ ധാർമ്മിക പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുന്നു (മത്താ. 5:48) കൂടാതെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും തന്റെ ശക്തിയാൽ വിജയകരമായി ചെറുക്കാനും അതിജീവിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് (റോമ. 8:1-4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.