ദൈവം തിന്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെശയ്യാവ് 45:7 എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഞാൻ പ്രകാശത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു, അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഞാൻ നന്മയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, തിന്മയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; യഹോവയായ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു. (യെശയ്യാവു 45:7).

പുതിയ ഇന്റർനാഷണൽ പതിപ്പ് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു ചെയ്യുന്നു, “ഞാൻ വെളിച്ചം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഇരുട്ടിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുകയും ദുരന്തം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” എന്ന ഭാഗം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, പുതിയ ലിവിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ഞാൻ വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇരുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല സമയങ്ങളും ചീത്ത സമയങ്ങളും അയയ്ക്കുന്നത് ഞാനാണ്. പരമ്പരാഗത എബ്രായ ഭാഷ പാഠം അനുസരിച്ച് പുതിയ ജെപിഎസ് വിവർത്തനം ഈ ധാരണയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “ഞാൻ വെളിച്ചം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഇരുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു-ഞാൻ ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു.”

അതിനാൽ, ഈ വാക്യം എല്ലാ തിന്മയുടെയും അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും വിപരീതമാണ്. ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേൽ ന്യായവിധികൾ ആസന്നമാക്കുകയും പ്രതികൂലവും സമൃദ്ധവുമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് അവൻ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവം ധാർമ്മിക തിന്മയും പാപവും അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. മുഴുവൻ ബൈബിളും ദൈവത്തിന്റെ നന്മയുടെയും മനുഷ്യവർഗത്തിനായുള്ള അവന്റെ അത്ഭുതകരമായ പദ്ധതികളുടെയും തെളിവുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. യാക്കോബ് 1:17 നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു “എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരം ഒക്കെയും ഉയരത്തിൽനിന്നു വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നു. അവന്നു വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആഛാദനമോ ഇല്ല” (NIV).

ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കും സാത്താൻ ഉത്തരവാദിയാണ്. ആളുകൾ തിന്മ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വയം നിർഭാഗ്യവും വേദനയും കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വയം വരുത്തിയ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്താനും അവന്റെ പ്രതിച്ഛായ നമ്മിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കർത്താവ് എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത.
തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മരിക്കാനും മനുഷ്യരാശിയെ അവരുടെ സ്വന്തം പാപങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ കർത്താവ് മനുഷ്യരോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം തെളിയിച്ചു.” തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment