ദൈവം തിന്മ അനുവദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരവാദി അവനാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


തിന്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവമാണോ?

തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് ദൈവം ദൂതന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് (ആവർത്തനം 30:19, 20). സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു, കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അവനുമായി യഥാർത്ഥ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയൂ (1 യോഹന്നാൻ 4:19). സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നിർബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായതിനാൽ, സൃഷ്ടികൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും അവരുടേതാണ്, സ്രഷ്ടാവ് അവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയല്ല (യാക്കോബ് 1:13).

ലൂസിഫർ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു (യെശയ്യാവ് 14:13, 14). ദൈവം തന്നെ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉടനടി നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ഭയത്താൽ അവനെ ആരാധിക്കാം (1 യോഹന്നാൻ 4:18). അതിനാൽ, ദൈവം ലൂസിഫറിനെ ഉടനടി നശിപ്പിച്ചില്ല, എന്നാൽ തൻ്റെ ഭരണം തെളിയിക്കാൻ അവൻ അവസരം നൽകുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 3:8).

സാത്താൻ ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അവനെ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ വീണു (ഉല്പത്തി 3) അവൻ ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപനായി (2 കൊരിന്ത്യർ 4:4). ഇന്ന് ലോകത്ത് നമുക്കുള്ള എല്ലാ വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മരണങ്ങളും പിശാചിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അനന്തരഫലമാണ് (റോമർ 8:22).

എന്നാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിൽ യേശുവിലൂടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 3:16). അവൻ തൻ്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ മരണത്തിലേക്ക് അയച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ നൽകാനും പിശാചിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിക്കാനുമാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16). “സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

പിശാചിൻ്റെ ഭരണകൂടം മാരകമാണെന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കണ്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ കർത്താവ് പിശാചിനെയും അവൻ്റെ അനുയായികളെയും നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ (2 തെസ്സലോനിക്യർ 2:8). വിവാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ദൈവസ്നേഹവും പിശാചിൻ്റെ ക്രൂരമായ വിദ്വേഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാവരും കാണും (ഫിലിപ്പിയർ 2:10).

തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം (ജോഷ്വ 24:15). മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം നൽകാനുമുള്ള ചുമതല കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് അവർ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി (റോമർ 14:10,12).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.