തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതാൻ മർക്കോസിന് എങ്ങനെ യോഗ്യത ലഭിച്ചു?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം നിമിത്തം മർക്കോസിന് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതാനുള്ള യോഗ്യത ലഭിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഹന്നാൻ എന്ന പേരുള്ള മർക്കൊസ് (പ്രവൃത്തികൾ 15:36) ബർണബാസിന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു (കൊലോസ്യർ 4:10). മർക്കോസിന്റെ വീട് ജറുസലേമിലും ഒരുപക്ഷേ “മുകളിലെ മുറി” നടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തുമായിരുന്നു (മത്തായി 26:18). പുനരുത്ഥാനത്തിനും സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനും ശേഷം ഈ മാളികമുറിയിലാണ് ചില അപ്പോസ്തലന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നത് (യോഹന്നാൻ 20:19; പ്രവൃത്തികൾ 1:13), ജറുസലേമിലെ ആദിമ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയതും ഈ മുറിയിലാണ് (അപ്പ. 12:12).

കൂടാതെ, പൗലോസിനും ബർണബാസിനും അവരുടെ ആദ്യ മിഷനറി യാത്രയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് അനുഗമിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 13:5, 13). പിന്നീടുള്ള യാത്രയിൽ, സൈപ്രസ് ദ്വീപിലേക്ക് ബർണബാസിനെയും അനുഗമിച്ചു (അധ്യായം 15:36-39). പിന്നീട് അദ്ദേഹം പത്രോസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു (1 പത്രോസ് 5:13; കൊലൊസ്സ്യർ 4:10 2 തിമോത്തി 4:11) അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിഷ്യനായി അവർക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ സത്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചു.

ഏഷ്യാമൈനറിലെ ഹീരാപോളിസ് നഗരത്തിലെ ബിഷപ്പായ പാപ്പിയസ്, മർക്കോസിന് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. യൂസേബിയസിൽ ഉദ്ധരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ (സഭാചരിത്രം iii. 39. 15; ലോബ് എഡി., വാല്യം. 1, പേജ്. 297), അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “പ്രെസ്ബൈറ്റർ [മിക്കവാറും പ്രിസ്ബൈറ്റർ ജോൺ] ഇത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ” മർക്കോസ് പത്രോസിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവായിത്തീർന്നു, കർത്താവ് പറഞ്ഞതോ ചെയ്തതോ ആയ കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമത്തിലല്ല, താൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതി. എന്തെന്നാൽ, അവൻ കർത്താവിനെ കേട്ടിട്ടില്ല, അവനെ അനുഗമിച്ചില്ല, എന്നാൽ പിന്നീട്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, പത്രോസിനെ അനുഗമിച്ചു, അവൻ ആവശ്യാനുസരണം പഠിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ഒരു ക്രമീകരണം പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ഒറ്റ പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. എന്തെന്നാൽ, താൻ കേട്ടതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാതെയും അവയിൽ വ്യാജപ്രസ്താവനകൾ നടത്താതെയും ആ ഒരു കാര്യം അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.

മർക്കോസിനെ “എന്റെ മകൻ” (1 പത്രോസ് 5:13) എന്ന പത്രോസിന്റെ പരാമർശവുമായി യോജിച്ചതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന. പത്രോസിന് പരിചിതമല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ സദസ്യരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ, അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിന്റെ പരിഭാഷകനായി മർക്കോസ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവെന്ന് പാപ്പിയസിന്റെ ഭാഗം നമ്മോട് പറയുന്നു. പത്രോസിന്റെ സുവിശേഷ രേഖ മാർക്ക് ഇടയ്‌ക്കിടെ വിവർത്തനം ചെയ്‌തു, അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പരിചിതമായിത്തീർന്നു, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ സുവിശേഷ വിവരണം എഴുതാൻ തയ്യാറായി.

തന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി യേശു മിശിഹായാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അമാനുഷിക ശക്തിയെ മർക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്റെ വിജാതീയ വായനക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് റോമൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് മാർക്ക് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment