ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ? അതെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് തൻറെ മക്കൾ അറിയണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, “ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്നു തന്നേ ” (1 യോഹന്നാൻ 5:13).

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ലളിതമായ ആത്മപരിശോധനയിലൂടെ, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. യേശു നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനാണെന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം നൽകാൻ അവൻ മരിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ (റോമർ 5:8; 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21)? നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുതപിക്കാനും അവന്റെ കൃപയുടെ ശക്തിയാൽ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതെ എന്നാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു!

അതിനാൽ, കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക, കാരണം അവൻ നിങ്ങളോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം കുരിശിൽ തെളിയിച്ചു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തെന്നാൽ, “ഒരുവന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കുകയും അവനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന അറിവ്, യുക്തി, ഉറപ്പ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുമതം. “കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടേതല്ല; ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്, പ്രവൃത്തികളുടെതല്ല. (എഫെസ്യർ 2:8-9). വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നതിലൂടെ, നാം രക്ഷയുടെ ദാനം സ്വീകരിച്ചതായി കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു: “മരണം വരെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക, ഞാൻ നിനക്കു ജീവകിരീടം തരും” (വെളിപാട് 2:10).

നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും: “ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു, അവ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല; അവരെ എന്റെ കയ്യിൽനിന്നു തട്ടിയെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അവയെ എനിക്കു തന്ന എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; അവരെ എന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 10:28-29). അത്തരം അറിവിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് “എല്ലാ ധാരണകളെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം” ലഭിക്കുന്നത് (ഫിലിപ്പിയർ 4:7).

നിങ്ങളുടെ രക്ഷ നിലനിർത്താൻ, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പഠനം, പ്രാർത്ഥന, സാക്ഷ്യം എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾ ദിവസവും കർത്താവിൽ വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പിൻ. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, എന്നിൽ വസിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.