ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുവെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം: ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും എൻ്റെ ഹൃദയം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തര പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ചും ആടുകളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ സഭയിലുണ്ടെന്ന് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ (മത്തായി 7:15).

ദൈവകൃപയുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയില്ലാതെ ആളുകൾക്ക് പെരുമാറ്റത്തിൽ ബാഹ്യമായ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടാം. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും അവരുടെ മോശം സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റി നല്ലതു സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് തങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അവർക്ക് “വിജയം നേടാനാകും”. അതുപോലെ, പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് അവരുടെ മോശം ശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് അവർ യേശുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി നേടാനും നല്ലവരായി കാണാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

അപ്പോൾ, നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാനാകും? ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നാം സ്വയം ചോദിക്കണം: നമ്മുടെ ഹൃദയം ആർക്കാണ്? ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഊർജ്ജം? നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റേതാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അവനോടൊപ്പമാണ്. നമുക്കുള്ളതും ഉള്ളതും എല്ലാം അവനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ വഹിക്കാനും അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ ശ്വസിക്കാനും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനും നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, അവൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ നാം വഹിക്കുമെന്ന് യേശു പറയുന്നു. “അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും. മനുഷ്യർ മുള്ളിൽനിന്നുള്ള മുന്തിരിപ്പഴമോ മുൾച്ചെടിയുടെ അത്തിപ്പഴമോ പെറുക്കുന്നുവോ? നല്ല വൃക്ഷം ഒക്കെയും നല്ല ഫലം കായിക്കുന്നു; കേടായ വൃക്ഷമോ ചീത്ത ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ചീത്ത ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല, ചീത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല” (മത്തായി 7:16).

നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനാകും. “എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, സഹിഷ്ണുത, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നിവയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നിയമവുമില്ല” (ഗലാത്യർ 5:22,23). ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാനും ചില സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും, എന്നാൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം, പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാത്തവ വഴുതി വീഴുകയും ചീത്ത ഫലം കായ്ക്കുകയും പുറംതള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള കൃപയാൽ മാത്രമേ നാം നിലനിൽക്കുന്നു, രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ഒരു വ്യക്തിയെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. “ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ ആണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്: പഴയ കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി; ഇതാ, എല്ലാം പുതിയതായിത്തീർന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17).

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ, നാം അങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ നാം വഹിക്കുമെന്ന് യേശു പറയുന്നു. “അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ അറിയും. മനുഷ്യർ മുള്ളിൽനിന്നുള്ള മുന്തിരിപ്പഴമോ മുൾച്ചെടിയുടെ അത്തിപ്പഴമോ പെറുക്കുന്നുവോ? നല്ല വൃക്ഷം ഒക്കെയും നല്ല ഫലം കായിക്കുന്നു; കേടായ വൃക്ഷമോ ചീത്ത ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ചീത്ത ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല, ചീത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല” (മത്തായി 7:16).

നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനാകും. “എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, സഹിഷ്ണുത, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നിവയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നിയമവുമില്ല” (ഗലാത്യർ 5:22,23). ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് ആടുകളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാനും ചില സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും, എന്നാൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം, പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാത്തവ വഴുതി വീഴുകയും ചീത്ത ഫലം കായ്ക്കുകയും പുറംതള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള കൃപയാൽ മാത്രമേ നാം നിലനിൽക്കുന്നു, രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ഒരു വ്യക്തിയെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. “ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ ആണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്: പഴയ കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി; ഇതാ, എല്ലാം പുതിയതായിത്തീർന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.