ഞാൻ ആർക്കും ദോഷംചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലചിത്രം കാണുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്?

BibleAsk Malayalam

അശ്ലീലചിത്രം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണെന്നും (1 കൊരിന്ത്യർ 6:19) ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിനെതിരായ പാപമാണെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു“ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും; ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ; നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നേ ” (1 കൊരിന്ത്യർ 3:17). ഒരാൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, കാണുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് വിരുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അശ്ലീലം കാണുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും പാപമാണ്.

യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാനോ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു: സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന്നു അവളെ നോക്കുന്നവൻ എല്ലാം ഹൃദയംകൊണ്ടു അവളോടു വ്യഭിചാരം ചെയ്തുപോയി ” (മത്തായി 5:28). കാമത്തിനെതിരായ ഈ പഠിപ്പിക്കൽ പത്താം കൽപ്പനയിൽ തെളിവാണ്, അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ എന്തെങ്കിലും മോഹിക്കുന്നതിനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനോ എതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ, പത്താം കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിൻകീഴിലുള്ള വ്യക്തി ഏഴാമത്തെ (വ്യഭിചാരം) ലംഘിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

അശ്ലീലം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന അവകാശവാദം “തിന്മെക്കു നന്മ എന്നും നന്മെക്കു തിന്മ എന്നും പേർ പറകയും” (യെശയ്യാവ് 5:20) ഒരു ശ്രമം മാത്രമല്ല. പാപമെന്ന് ദൈവം കുറ്റം വിധിക്കുന്ന ജഡത്തിന്റെ ചില പ്രവൃത്തികളെ ബൈബിൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു: “ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർന്നടപ്പു, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്തു മുതലായവ എന്നു വെളിവാകുന്നു; ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ മുമ്പെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോടു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. ” (ഗലാത്യർ 5:19-21). അശ്ലീലം പരസംഗം, അശുദ്ധി, പരദൂഷണം, ഉല്ലാസം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു, അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.

അശ്ലീലം എന്നത് ആളുകളുടെ കാമമോഹങ്ങളെ ഇരയാക്കുകയും കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ലൈംഗിക അധാർമിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കാഴ്ചക്കാരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. അതിൽ പങ്കാളിയാകുമ്പോൾ, നിഷ്ക്രിയമായി പോലും അത് കാണുമ്പോൾ, ഒരാൾ അതിന്റെ തിന്മയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നു. “ഞാൻ ഒരു നീചകാര്യം എന്റെ കണ്ണിന്നു മുമ്പിൽ വെക്കുകയില്ല; ക്രമം കെട്ടവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു; അതു എന്നോടു ചേർന്നു പറ്റുകയില്ല.” (സങ്കീർത്തനം 101:3).

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കർത്താവിനെത്തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അശ്ലീലം ഒരു വ്യക്തിയെ കഠിനമായ ലൈംഗിക ആസക്തികളിലേക്കും ദൈവവിരുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ആളുകൾ അടിമകളാകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആസക്തികൾക്ക് അടിമകളാകുന്നു. “തങ്ങൾ തന്നേ നാശത്തിന്റെ അടിമകളായിരിക്കെ മറ്റവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. ഒരുത്തൻ ഏതിനോടു തോല്ക്കുന്നുവോ അതിന്നു അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (2 പത്രോസ് 2:19). തടവുകാരെ എല്ലാ ദുശശീലത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ യേശു തന്റെ ജീവൻ നൽകി (ലൂക്കാ 4:18).

ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഇത് നമ്മുടെ സ്നേഹവാനായ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ദുഃഖം കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു തന്റെ ജീവൻ നൽകി (യോഹന്നാൻ 3:16). കർത്താവിന്റെ ത്യാഗത്തിനോട് നന്ദിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി “ജഡത്തെ അതിന്റെ വികാരങ്ങളോടും ആഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി” ക്രൂശിക്കാനും ആത്മാവിന്റെ ഫലം വളർത്താനും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു “ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ: സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം” (ഗലാത്യർ 5:22-24).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x