ജഡത്തെ അനുസരിച്ചല്ല, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“ജഡത്തെ അനുസരിച്ചല്ല നടക്കുക”

“ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു തന്നേ”.

റോമർ 8:4

ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം സ്നേഹമാണ്, കാരണം “ആത്മാവിന്റെ ഫലം സ്നേഹമാണ്” (ഗലാത്യർ 5:22). കൂടാതെ നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം “സ്നേഹം നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്” (റോമർ 13:10). തത്ഫലമായി, ആത്മാവിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ നീതിപൂർവകമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്. ഇത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ജീവിതമാണ്.

ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്നാൽ ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക (പുറപ്പാട് 20:2-11), നമ്മുടെ അയൽക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹം എന്നാൽ അവസാന ആറ് (പുറപ്പാട് 20:11-17). നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്നേഹം നിയമം നിറവേറ്റുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40:8). ആളുകൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രണയത്തിലായവർ. അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സന്തോഷമായി കണ്ടെത്തുക.

ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന്റെ അമ്ല പരീക്ഷണമാണ് സ്നേഹം. യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ കാത്തുകൊള്ളും” (യോഹന്നാൻ 14:15). കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക, അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്, കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു, “നാം അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം; അവന്റെ കൽപ്പനകൾ കഠിനമല്ല” (1 യോഹന്നാൻ 5:3). യോഹന്നാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “എനിക്ക് അവനെ അറിയാം എന്ന് പറയുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നുണയനാണ്, അവനിൽ സത്യം ഇല്ല” (1 യോഹന്നാൻ 2:4).

ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുക, അങ്ങനെ സ്വയം ഉറപ്പിച്ചും സ്വയം ആഹ്ളാദിച്ചും ജീവിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ദൈവത്തോട് വിരോധവും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസൃതമല്ലാത്തതുമായ നടത്തമാണ് (യാക്കോബ് 4:4). അത്തരമൊരു ഗതി ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു—മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വേർപിരിയൽ. “ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വ്യക്തമാണ്: വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, അശുദ്ധി, അശ്ലീലം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, വിദ്വേഷം, തർക്കങ്ങൾ, അസൂയ, ക്രോധം, സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾ, കലഹങ്ങൾ, പാഷണ്ഡതകൾ, അസൂയ, കൊലപാതകങ്ങൾ, മദ്യപാനം, ആനന്ദം” (ഗലാത്യർ 5:19-21).

ദൈവത്തിനെതിരായ ഈ ശത്രുത ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന് വിപരീതമാണ്. എന്തെന്നാൽ, ആത്മാവിന്റെ ഫലം സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നിവയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഒരു നിയമവുമില്ല” (ഗലാത്യർ 5:22,23).

ആത്മാവിന്റെ ഫലം മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക ഉൽപന്നമല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഫലമാണ്. എന്തെന്നാൽ, തന്റെ പ്രസാദത്തിനായി ഇച്ഛിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്” (ഫിലിപ്പിയർ 2:13). കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അവനുമായി ദൈനംദിന ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസിക്ക് ഈ മാറുന്ന ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് (യോഹന്നാൻ 15:4).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments