ചോദ്യം: ഇസ്രായേല്യർ മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് ഭക്ഷിച്ച മന്ന ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നാണോ വന്നത്?

BibleAsk Malayalam

ഉത്തരം: ഇസ്രായേല്യർ മരുഭൂമിയിൽ 40 വർഷത്തോളം കഴിച്ച ഭക്ഷണമായിരുന്നു മന്ന (ആവ. 8:3; നെഹെ. 9:15; സങ്കീ. 78:23-25; 105:40; യോഹന്നാൻ 6:31) ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. അല്ലാതെ സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമല്ല.

സംശയാസപദമായ കാഴ്ചപ്പാട്

ചില ആധുനിക ബൈബിൾ സന്ദേഹവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് “മന്ന” (പുറ. 16:15) വിവിധ സസ്യ പേനുകളുടെ സ്രവത്തിന്റെ ഫലമാണ്. 1927-ൽ, ജെറുസലേമിലെ ഹീബ്രു സർവകലാശാലയിലെ എഫ്.എസ്. ബോഡൻഹൈമർ, സിനായ് മരുഭൂമിയിലെ പുളിമരങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന വിവിധ സസ്യ പേൻ, സിക്കാഡ, ചെതുമ്പൽ പ്രാണികൾ എന്നിവയും അവയുടെ അധിക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ തേൻ മഞ്ഞു തുള്ളികളുടെ രൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഈ ഒടുവിലത്തെ പദാർത്ഥം ഹോർ ഫ്രോസ്റ്റ് (ഒരു ചാര-വെളുത്ത സ്പടിക നിക്ഷേപം) പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളായി ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ടു. ജോസീഫസ് (പുരാതനങ്ങൾ iii. 1. 6) പ്രസ്താവിച്ച “മന്ന” അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തും സീനായിൽ നിലനിന്നിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു.

ബൈബിൾ

എന്നാൽ പുറപ്പാട് 16-ന്റെ വിവരണം സ്വീകരിക്കുന്നത്, 40 വർഷമായി ഇസ്രായേല്യർ ഭക്ഷിച്ച അത്ഭുതകരമായ ഭക്ഷണമായ പുളിമരത്തിന്റെ “മന്ന” ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നു. കാരണം, വർഷം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ മന്ന നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ അവർ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നിലച്ചു (യോശുവ 5:12).

ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മാത്രമേ സിനായിൽ പ്രകൃതിയിൽ പുളിമരം കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ചെടിയുടെ എണ്ണം വളരെ പരിമിതമാണ്, മാത്രമല്ല 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒരു തരത്തിലും പോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, അതേസമയം ഏകദേശം 40 വർഷക്കാലം ദൈവം തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ മന്ന ഒരു ജനതയുടെ മേൽ വർഷിച്ചു.

കൂടാതെ, സ്വർഗ്ഗീയ മന്ന ശബ്ബത്തിൽ ഒഴികെ അടുത്ത ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല (പുറ. 16:19, 20), (വാക്യാം. 23). നേരെമറിച്ച്, ടാമറിസ്ക് “മന്ന” നിരവധി ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാം, പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, ആധുനിക സന്ദേഹവാദികളുടെ വിവരണത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത, സീനായിയുടെ സ്വാഭാവിക ഉൽപ്പന്നമായി മന്നയെ വിശദീകരിക്കുന്നത്, ബൈബിൾ വിവരണം നിരസിക്കുക എന്നാണ്. ഈ ആധുനിക വിശദീകരണങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗീയ മന്നയുടെ അത്ഭുതകരമായ സ്വഭാവത്തെ നിരാകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനു അംഗീകാരം ഇല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: