ഗിദെയോനെപ്പോലെ ദൈവത്തോട് ഒരു അടയാളമോ കമ്പിളിയോ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഗിദെയോൻ ദൈവത്തോട് ഒരു കമ്പിളി ആവശ്യപ്പെട്ട കഥ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിദ്യാന്യ ആക്രമണകാരികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ദൈവം ഗിദെയോനോട് പറഞ്ഞു, അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു: “പോകൂ…നീ ഇസ്രായേലിനെ മിദ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചില്ലേ?” (ന്യായാധിപന്മാർ 6:14).

എന്നാൽ ഈ ഉറപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഗിദെയോൻ ദൈവത്തോട് ഒരു അടയാളം ചോദിച്ചു. ഗിദെയോൻ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഒരു കഷണം കമ്പിളി പുറത്തെടുക്കുകയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം വരണ്ടതാക്കുമ്പോൾ അത് നനയ്ക്കാൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കരുണയിൽ, കർത്താവ് ഗിദെയോന്റെ അപേക്ഷ നൽകി. എന്നിട്ടും ഗിദെയോൻ മറ്റൊരു അടയാളം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ സമയം കമ്പിളി ഉണങ്ങിപ്പോകുമെന്നും എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം നനഞ്ഞിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് വീണ്ടും അവന്റെ അടയാളം നൽകി (ന്യായാധിപന്മാർ 6:14-16).

ഗിദെയോന് ഈ രണ്ട് അടയാളങ്ങളും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് സത്യം, കാരണം ദൈവം അവനോട് വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുകയും തീയുടെ അമാനുഷിക പ്രകടനത്തിലൂടെ അവന്റെ വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ, അടയാളം ആവശ്യപ്പെട്ട ഇസ്രായേല്യരെ യേശു അഭിസംബോധന ചെയ്തു, “ദുഷ്ടരും വ്യഭിചാരികളുമായ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു” (മത്തായി 12:39; 16:1-4). OT പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെയും മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും അമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരവധി അടയാളങ്ങൾ യേശു ഇതിനകം യഹൂദന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു, എന്നിട്ടും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല.

ഇന്ന്, നമുക്ക് ഗിദെയോനെക്കാൾ ഒരു നേട്ടമുണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനവും ഉണ്ട്. എന്തെന്നാൽ, ദൈവവചനം “എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ” (2 തിമോത്തി 3:16-17). അടയാളങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ബൈബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പിന്റെ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്പിളിയിലൂടെ അടയാളങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനു പകരം, കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത അവന്റെ വിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ ദൈവഹിതം അറിയാൻ നാം ശ്രമിക്കണം, “ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുകയും നീ പോകേണ്ട വഴി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും; എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നയിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 32:8).

ആശ്വാസകൻ “എല്ലാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരും” (യോഹന്നാൻ 14:26) എന്ന് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. “നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ, അവൻ എല്ലാവർക്കും ഉദാരമായും നിന്ദയും കൂടാതെ നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ, അത് അവനു ലഭിക്കും” (യാക്കോബ് 1:5).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment