ക്രിസ്ത്യാനികൾ വോട്ട് ചെയ്യണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യാനികളും വോട്ടും

പഴയ യഹൂദ ദിവ്യാധിപത്യത്തിൽ, ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ രാജാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ നിയമിച്ചു. ഇന്ന്, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രാഷ്ട്രീയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബൈബിൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, യേശു പറഞ്ഞു, “അതിനാൽ സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും സമർപ്പിക്കുക” (മത്തായി 22:21). ഇവിടെ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഭരണകൂടവുമായുള്ള ബന്ധം യേശു വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ മതനേതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ (മത്തായി 22:17) ഇടപെടുന്നത് ദൈവഹിതം ലംഘിക്കുകയില്ല.

കൂടാതെ, ക്രിസ്ത്യാനി തൻ്റെ മേലുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ന്യായമായ അവകാശവാദങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത് “ആകയാൽ, പരമോന്നതനായ രാജാവിനായാലും, കർത്താവിനെപ്രതി മനുഷ്യൻറെ എല്ലാ കൽപ്പനകൾക്കും നിങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുവിൻ., കർത്താവിനെപ്രതി മനുഷ്യൻറെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർക്കുള്ള ശിക്ഷയും നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രശംസയും. എന്തെന്നാൽ, നന്മ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞതയെ നിശ്ശബ്ദരാക്കണമെന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം-സ്വതന്ത്രരായി, എന്നിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരാചാരമായി ഉപയോഗിക്കാതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായി. എല്ലാ ആളുകളെയും ബഹുമാനിക്കുക. സാഹോദര്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക. രാജാവിനെ ബഹുമാനിക്കുക” (1 പത്രോസ് 2:13-17).

ഈജിപ്തിൽ ജോസഫ്, ബാബിലോണിൽ ദാനിയേൽ, മേദോ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ മൊർദെക്കായ് എന്നിങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ വഹിച്ച വ്യക്തികളുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ “ആയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുമായി” സഹകരിക്കണം, കാരണം അവർ “ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ്” (റോമ. 13:1). എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം പരമോന്നതമായിരിക്കണമെന്ന് അവർ ഓർക്കണം. അപ്പോസ്തലന്മാരെപ്പോലെ അവരും പ്രഖ്യാപിക്കണം, “നാം മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്” (പ്രവൃത്തികൾ 5:29).

അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ആത്മാർത്ഥത, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം എന്നിവയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി, ദൈവത്തിൻ്റെ തത്ത്വങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഏതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ അവർ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കണം. വിശ്വാസികൾക്ക് ലോകത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും നല്ല രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.