കഷ്ടപ്പാടുകൾ എപ്പോഴും തിന്മയുടെ ഫലമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


കഷ്ടപ്പാടും തിന്മയും

പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെറ്റായി വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേദനയിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും കർത്താവ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേദനയും നഷ്ടവും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നതാണ് സത്യം. ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ ഇത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലമല്ല, മറിച്ച്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകില്ല, പക്ഷേ ഈ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാം, അവനു നല്ല പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് അറിയുക.

ഇയ്യോബിന്റെ കഥ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇയ്യോബ് “സമ്പൂർണനും നേരുള്ളവനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനും തിന്മയെ ഒഴിവാക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു” (ഇയ്യോബ് 1:1), എന്നിട്ടും അവൻ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുവദിച്ചതെന്ന് അവന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാത്താനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സ്വർഗ്ഗീയ വിവാദത്തെ , തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, നിരുത്സാഹത്തിന്റെയും വിഷാദത്തിന്റെയും ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇയ്യോബ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിലും രക്ഷാശക്തിയിലും പൂർണ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർന്നു, എന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു: “അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും” (ഇയ്യോബ് 13:15). അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് കർത്താവ് അവന് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകി. എന്തെന്നാൽ, “ഇങ്ങനെ യഹോവ ഇയ്യോബിന്റെ പിൻകാലത്തെ അവന്റെ മുൻകാലത്തെക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു” (ഇയ്യോബ് 42:12).

കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പാപത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട്: “യേശു കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: റബ്ബീ, ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപം ചെയ്തു? ഇവനോ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളോ എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇവനോ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളോ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവനിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനാണ്” (യോഹന്നാൻ 9:1-3). മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടതയുടെ കാരണം യേശു വിശദീകരിച്ചില്ല, മറിച്ച് അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ദൈവം തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് അവരോട് [യഹൂദന്മാരോട്] പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 9:7).

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വേദനയില്ലാത്ത ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച്, ആത്മനിഷേധത്തിന്റെയും ലജ്ജയുടെയും അതേ പാതയിൽ തങ്ങളുടെ യജമാനനെ പിന്തുടരാൻ അത് അവരെ വിളിക്കുന്നു. യേശുവിനെ പിശാചും അവന്റെ അനുയായികളും നിരന്തരം എതിർത്തിരുന്നതുപോലെ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരം പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ മക്കളിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. “അനേകർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും വെളുപ്പിക്കപ്പെടുകയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും” (ദാനിയേൽ 12:10).

ദൈവപരിപാലനയിൽ, ശത്രുവിന്റെ കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി മറികടക്കുന്നു. പൗലോസ് എഴുതി, “ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം” (റോമർ 8:28). നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊന്നിനും ക്രിസ്ത്യാനിയെ സ്പർശിക്കാനാവില്ല (ഇയ്യോബ് 1:12; 2:6), അനുവദനീയമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മേൽ കഷ്ടപ്പാടും ആശയക്കുഴപ്പവും വരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനല്ല, നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും വിശുദ്ധീകരിക്കാനുമാണ് (റോമർ 8:17).

പ്രശ്‌നങ്ങളും നിരാശകളും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ അവരുടെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്‌ക്കും വീണ്ടെടുപ്പിനുമായി അവനിൽ ആശ്രയിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലുടനീളമുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ അനുഭവം ഇതാണ്, അവസാനം, അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നല്ലതാണെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119:67, 71; എബ്രായർ 12:11).

നീതിമാനായ യോസേഫ് അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ നേരിട്ടു, എന്നാൽ പിന്നീട് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവിന് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ, യോ സഫിന് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ തിന്മ വിചാരിച്ചു; എന്നാൽ ദൈവം അത് നല്ലതിനുവേണ്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്” (ഉല്പത്തി 50:20).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment